Adatvédelem

Kérjük tekintse meg adatvédelmi tájékoztatónkat.

tajekoztatok_01

Adatvédelem

Kérjük tekintse meg adatvédelmi tájékoztatónkat.

tajekoztatok_01

ADATVÉDELMI ÉS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (EGYBEN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS)

Hatályos a 2019. szeptember 30-tól megkezdett személyes adatkezelésre

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) alapján az AB Lízing Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 26. IV. emelet, Ügyfélfogadási iroda: 1152 Budapest Szentmihályi út 171. 3. emelet 313., Központi információs telefonszám: +36 1 44 33 888, Telefon: +36 1 44 33 888); a továbbiakban „Társaság”, vagy „Adatkezelő”) a jelen tájékoztatást adja az Ön, mint a Társaság által személyes adatkezelés szerinti Érintett számára (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”).

 1. A Társaság általi adatkezelés, és a jelen Adatkezelési Tájékoztató jellege

A Társaság Ön személyes adatainak kezelését, mint adatkezelő, végzi.

Az Arthur Bergmann Hunqary Zrt. (székhelye: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1. emelet 1., a továbbiakban: „ABH”, a Társaságban minősített befolyással (100 % tulajdonrésszel) rendelkezik.

A Társaság tájékoztatja, hogy amennyiben a Társaság olyan személyes adatát kezeli, amely alapján Ön a Társaság által azonosított, vagy azonosítható személy (függetlenül a személyes adat kezelés céljától, jogalapjától és időtartamáról), Ön az irányadó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések alapján Érintettnek minősül, és megilletik az irányadó adatvédelmi jogszabályokban, különösen a GDPR-ban és az Info tv-ben foqlalt személyes adat kezelésével és védelmével kapcsolatos jogok (együtt: személyes adat kezeléséhez kapcsolódó jog).

A jelen Adatkezelési Tájékoztató egyrészt valamennyi Érintett személyes adat kezelésére vonatkozó tájékoztatást másrészt ezen felül egyes Érintettek személyes adatai kezelésének speciális szabályait is tartalmazza. A Társaság gondoskodik arról, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatkezelés megkezdését megelőzően a jelen Adatkezelési Tájékoztató rá vonatkozó részét az Érintett megismerje. A Társaság a jelen Adatkezelési Tájékoztatót honlapján, valamint a ügyfélfogadó helyiségében is elérhetővé teszi. A Társaság a jelen Adatkezelési Tájékoztatóból az egyes Érintetti típusokra vonatkozóan kivonatot készíthet, és lehetővé teheti, hogy a személyes adat kezelésével Érintett a személyes adatai kezeléséhez történő előzetes tájékoztatás megtörténtéről és tudomásul vételéről e dokumentum, vagy annak kivonata aláírásával nyilatkozzon.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a Társaság a 2019. szeptember 30-tól megkezdett személyes adatkezelés(ek)re vonatkozóan hatályos.

A Társaság a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására bármikor, egyoldalúan jogosult. A módosítás a Társaság korábbi Adatkezelési Tájékoztatójának hatálya alatt indult személyes adat kezelésekre a módosítás új részei tekintetében irányadó (egyebekben e személyes adatok kezelésére a személyes adat kezelésének megkezdésekor irányadó szabályok vonatkoznak), míg az Adatkezelési Tájékoztató módosulását követően indult személyes adat kezelések tekintetében teljes egészében irányadó a módosított Adatkezelési Tájékoztató (mely ezen Érintettek esetében a személyes adat kezelés megkezdésekor hatályos Adatkezelési Tájékoztatónak minősül). A Társaság az Adatkezelési Tájékoztató valamennyi módosítását elérhetővé teszi a honlapján. Amennyiben a módosítás jogszabályváltozás, vagy hatósági határozat okán szükséges, vagy amennyiben a módosítás a személyes adat kezeléssel kapcsolatos kérdést nem érint (pl. adatvédelmi tisztviselő változása, vagy egyéb technikai jellegű változás esetén), a módosítás a módosítást megelőző személyes adat kezelésekre is kiterjed.

A Társaság az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, és amennyiben a GDPR előírja, a Társaság az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről tájékoztatja az Érintettet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (a „NAIH”).

A Társaság közvetlen üzletszerzési (direct marketing) célú profilalkotást nem végez.

A Társaság tájékoztatja a székhelyére, illetve ügyfélfogadási helyére belépő Érintetteket, hogy az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti-, banktitok védelme, valamint személy-, és vagyonvédelmi célból folyamatos képfelvétel rögzítés történik székhelyén és ügyfélfogadási helyén a Társaság személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXxIII. törvény 31. §-án alapuló jogos érdeke alapján.

A Társaság tájékoztatja az Érintettet, hogy a Társaság főtevékenységére speciális, ágazati jogszabályok vonatkoznak, melyek irányadóak személyes adatai kezelése vonatkozásában (pl. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a „Hpt.”), 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról).

A Társaság, amennyiben személyes adatokat törölni köteles, e törlési kötelezettségének tényleges, végleges és helyreállíthatatlan törléssel/anonimizálással tesz eleget, és intézkedik a törlési kötelezettség alapján megsemmisítendő dokumentumok maradéktalan megsemmisítése iránt is.

A Társaság az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulásával hangrögzítést végezhet, melyet a Társaság a hozzájárulás visszavonásáig, legtovább azonban az Érintettel kapcsolatban kezelt egyéb személyes adat megőrzési idejéig kezeli (amennyiben a Jelen Adatkezelési Tájékoztató másként nem rendelkezik).

 1. Valamennyi Érintett személyes adatának kezelésére vonatkozó tájékoztatás
 2. A Társaság tájékoztatja, hogy személyes adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint, a magyar adatvédelmi hatóság (NAIH) által előírtaknak megfelelően, a személyes adat kezelésre vonatkozó elvek
 3. tiszteletben tartásával és annak megfelelően kezeli, így
  tisztességesen és az Érintett által átlátható módon;
 4. egyértelműen meghatározott, és jogszerű célból gyűjtött személyes adatok felhasználásával;
 • a személyes adat kezelés célja szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatok kezelésével (az adattakarékosság elvének megfelelően);
 1. pontosan és naprakészen (a pontosság elvének megfelelően);
 2. a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően;
 3. olyan technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával, amelyek által biztosított a személyes adatok megfelelő biztonsága a személyes adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szemben (az intergritás és a bizalmas jelleg elve alapján);
 • alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elvének megfelelve.
 1. ) A Társaság biztosítja az Ön, mint Érintett Társaság általi, személyes adat kezeléséhez kapcsolódó jogainak érvényesülését.
 2. ) Ennek keretében a Társaság személyes adatát kizárólag az irányadó adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelő jogalappal kezel, így
 3. amennyiben Ön egy, vagy több meghatározott (konkrét) célból – amely a Társaság általi adatkezelés célja is – egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntesen, konkrét, előzetes tájékoztatáson (melynek a jelen Adatkezelési Tájékoztató minősül) alapuló és egyértelmű hozzájárulását adta személyes adata(i) Társaság általi kezeléséhez; vagy amennyiben
 4. személyes adatainak adatkezelése olyan, a Társaság, vagy amennyiben a Társaság pénzügyi szolgáltatás közvetítőként jár el, a Társaság megbízottja és Ön közötti olyan, az Ön kezdeményezésére történő szerződés létrehozásához – azaz a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez (szerződés megkötése céljából történő személyes adat kezelés) -, vagy teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön, mint Érintett az egyik fél; vagy
 • amennyiben személyes adatainak Társaság általi kezelése a Társaságra vonatkozó olyan jogi kötelezettség teljesítésén alapul, amelyet uniós, vagy magyar jogszabály állapított meg; vagy
 1. amennyiben személyes adatainak Társaság általi kezelése az Ön, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; vagy
 2. amennyiben személyes adatainak Társaság általi kezelése a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön, mint Érintett olyan érdekei, vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatainak védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek (jogos érdek, mint személyes adat kezelési jogalap).
 3. ) A Társaság tájékoztatja, hogy Önnek, mint Érintettnek személyes adatai Társaság általi kezelésével/védelmével összefüggésben az alábbi jogai vannak:


Amennyiben személyes adatait a Társaság kezeli, személyes adatainak Társaság általi kezeléséhez kapcsolódóan Ön

 1. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a Társaságtól a Társaságnál kezelt személyes adatairól. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes (Személyes adatokhoz való hozzáférés joga);
 2. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését/kiegészítését, amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatot a Társaság pontatlanul/hiányosan kezeli (Helyesbítéshez való jog). Amennyiben a személyes adat helyesbítéshez/kiegészítéshez való jog gyakorlása a Társasággal kötött szerződésében szereplő személyes adat módosulását eredményezné, azt a Társaság által a szerződésmódosításra az Üzletszabályzatában meghatározottak szerint teheti meg az Érintett, ennek hiányában a hatályos jogszabályok vagy a Társasággal kötött szerződésének szerződésmódosításra irányadó rendelkezései szerint;
 • kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok törlését teljes egészében, vagy egyes, Társaság által kezelt személyes adatokra vonatkozóan (Törléshez való jog). E joga alapján Ön jogosult arra, hogy a Társaság helyreállíthatatlanul és véglegesen törölje /anonimizálja azon személyes adatait (és megsemmisítse a törléssel Érintett személyes adatait tartalmazó dokumentumokat), amelyek tekintetében
 1. már azon adatkezelési cél megszűnt, amelyre a Társaság, mint Adatkezelő a személyes adatait gyűjtötte, vagy kezelte és más jogalap nincs személyes adatainak Társaság általi kezelésére, és a személyes adat még nem került törlésre, vagy
 2. amennyiben a személyes adatainak kezelése a Társaságnak adott hozzájárulásán alapul, és e hozzájárulását a Társaság irányában a jelen Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint visszavonta (és a Társaság számára a személyes adat kezelésére nem áll fenn más jogalap);
 3. jogszerűen tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, és elsőbbséget élvező ok a Társaság általi további személyes adatkezeléshez nincs;
 4. az Ön álláspontja szerint személyes adatai jogellenes kezelése történik.


A Társaság a GDPR 11. cikke alapján tájékoztatja, hogy amennyiben a Társaság oldalán olyan adatkezelési cél már nem áll fenn, amely okán az Adatkezelő az Érintett személyes adatát kezelni köteles/jogosult, az Érintettről (ügyfélszámmal rendelkező Érintett esetén) a Társaság személyes adat törlést/anonimizálást és dokumentum megsemmisítést követően kizárólag ügyfélszám adatot őriz meg annak érdekében, hogy egy esetleges vitás helyzetben az Érintett által megadott ügyfélszám esetén a törlés/anonimizálás megtörténte a Társaság részéről igazolható legyen.

A Társaság a törlés helyett zárolja az Érintett személyes adatait, ha az Érintett azt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 1. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozását a korlátozni kívánt személyes adatkörök megjelölésével (Adatkezelés korlátozásához való jog). E joga alapján jogosult arra, hogy a Társaság korlátozza személyes adatainak kezelését, amennyiben Ön vitatja azok pontosságát, vagy amennyiben az Ön véleménye szerint az adatkezelés jogellenes ugyanakkor Ön ellenzi a személyes adatok törlését, vagy amennyiben a Társaságnak, mint Adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.
 2. kérheti, hogy a Társaság ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról;
 3. amennyiben az Ön személyes adatai Társaság általi kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja („Hozzájárulás visszavonásához való jog”). A Társaság Ön által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll;
 • jogosult arra, hogy az Ön által az Önre vonatkozóan a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy kérje a Társaságtól ezen adatok továbbítását másik adatkezelő részére (amennyiben a Társaság általi adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy a Társasággal kötött szerződésen alapul, amelyben Ön az egyik szerződő fél és amennyiben az adott adatkezelés automatizált módon történik; „Adathordozhatósághoz való jog”). Tájékoztatjuk, hogy a Társaság az Ön által, harmadik személy által a Társaság számára történő személyes adat átadásra vonatkozó kérelmét (azaz az ún. Társasághoz behozni tervezetett személyes adat befogadására vonatkozó kérelmét) jelenleg nem tudja teljesíteni, tekintettel arra, hogy a Társaság nem rendelkezik olyan adatkezelési folyamattal és adatkezelési céllal, amely alapján e kérelmének eleget tudna tenni, és személyes adatait célhoz kötötten tudná kezelni, így a Társaság a személyes adatait tartalmazó, rendelkezésére bocsátott adathordozó átvételére és az azon található személyes adatok kezelésére jelenleg nem jogosult.
 • Amennyiben a Társaság egyedi ügyében automatizált döntéshozatalt alkalmaz, Ön jogosult arra, hogy e hozott döntés ellen kifogást emeljen („Kifogáshoz való jog”);
 1. Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a Társaság által jogos érdek jogalapon kezelt személyes adatainak kezelése ellen, vagy saját helyzetével kapcsolatos okból személyes adatainak kezelése ellen a GDPR-ban meghatározott esetekben („Tiltakozáshoz való jog”);
 2. Személyes adatai Társaság általi kezelésének jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat („Jogorvoslathoz való jog”)
  Személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogosult a Társaság Adatvédelmi Tisztviselőjéhez fordulni.
  e-mail: adatvedelem@ablizing.hu;

 Érintettként személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítésével kapcsolatos kérdéseit/kéréseit az alábbi elérhetőségeken közölheti a Társasággal:

 1. Írásban, a Társaság székhelyének címére megküldött levélben;
 2. A Társaság ügyfélfogadási helységében leadott írásbeli kérelem útján;
 • A Társaság telefonos ügyfélszolgálatán szóban, rögzített vonalon;
 1. E-mail-en a Társaság email címére küldött üzenetében;

Tekintettel a Társaság Érintetti személyes adatok/banktitok/üzleti titok védelmére vonatkozó kötelezettségére, a Társaság a személyes adat kezelésre vonatkozó Érintetti kérelem teljesítése esetén az Érintett minőségére (ügyfél, igénylő, stb.) tekintettel, az Érintett megfelelő, jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti azonosítását elvégzi, és az Érintett kérelmének/kérésének a Társaság kizárólag az Érintett (Érintetti minőségének megfelelő szintű) azonosítását követően jogosult eleget tenni.

A NAIH által a személyes adatkezelésekkel kapcsolatos kérelmek érintett általi megküldésére rendszeresített kérelmet a Társaság befogadja, amennyiben az azon kitöltendőként megjelölt személyes adatok maradéktalanul feltüntetésre kerültek és az Érintett által aláírásra kerül e kérelem. Amennyiben e kérelmen az Érintett nem adott meg valamennyi, azonosításhoz szükséges személyes adatot, az Érintettet a Társaság személyes adatai kiegészítésére hívja fel a kérelem megválaszolhatósága érdekében.

Amennyiben az Adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során a Társaság a banktitoknak minősülő személyes adatot harmadik személy részére köteles átadni, a banktitok védelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a kérelmet a Társaság teljes bizonyító erejű okirati vagy közokirati forma esetén teljesíti a Hpt. 161. § (1) alapján.

Amennyiben az Érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a fentiek szerint tette meg és a Társaság az adott Érintett megfelelő, adatbiztonsághoz és/vagy banktitok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti) azonosítását nem tudta elvégezni, az Érintettet a Társaság hiánypótlásra hívhatja fel, amelynek elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén a kérelem megválaszolását a Társaság nem tudja teljesíteni. A Társaság által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.

A Társaság az Érintett személyes adat kezelésével kapcsolatos kérelmét nem tekinti panasznak, azonban amennyiben az Érintett személyes adat kezelésével kapcsolatos kérelmében az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek és a Társaság panaszkezelési szabályzatának megfelelő panaszt tesz, a személyes adat kezelésével kapcsolatos Érintetti kérés és a panasz egy értesítés keretében (a megfelelő tájékoztatások alkalmazása mellett) megválaszolható.

A Társaság a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérések teljesítését/arra történő válaszadást indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb azonban a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül teljesíti. Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható a Társaság által a Társasághoz történő benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, Érintettnek küldött tájékoztatással.

 1. ) Adatpontosság biztosítása

A Társaság Üzletszabályzatában foglalt együttműködés és tájékoztatás elve alapján szükséges a kezelt személyes adatok pontosságáról gondoskodni. Ezért a Társaság által kezelt kapcsolattartási adatain a Társaság a GDPR 5. cikk (1) d) pontja szerinti pontosság elvének biztosítása, valamint adatpontosítás (adattisztítás) érdekében megkeresheti Önt kapcsolattartási adatainak frissítése érdekében. Amennyiben az adatpontosítás szerződéses adat módosításával lehetséges, azt a Társaság Üzletszabályzata szerint a szerződésmódosításra irányadó szabályoknak megfelelően szükséges megtenni.

 1. ) Tájékoztatás módja

A Társaság az általa kezelt, az Érintettől származó, valamint az Érintetti tevékenység alapján a Társaság részére ismertté váló, valamint az Érintettről a Társaság által levont következtetések útján nyert személyes adatok kezeléséről az Érintettet a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja.

Amennyiben a Társaság által kezelt személyes adatait nem Ön bocsátotta a Társaság rendelkezésére, a Társaság Önt személyes adatainak kezeléséről a GDPR 14. cikke alapján, és annak megfelelően külön tájékoztatja, a GDPR 14. cikk (5) bekezdésben foglalt eset(ek) fennállásának kivételével.

Amennyiben a személyes adat Öntől, mint Érintettől származik, azon nyomtatványok, melyek kitöltésével az Ön személyes adatai a Társaság kezelésébe kerültek, tartalmazzák az Önről a Társaság által kezelt személyes adatok típusait.

 1. ) Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Társaság valamely személyes adat kezelésére jogosult, a személyes adat kezelésére való joga alapján a Társaság kezeli az adott személyes adatot tartalmazó valamennyi kapcsolódó dokumentációt is a dokumentáción szereplő személyes adat teljes kezelési időtartama alatt.

A Társaság tájékoztatja az Érintettet, hogy a Társaság általi személyes adat kezelési időtartam meghosszabbodik (az alábbi személyes adat kezelési idővel; vagy az abból hátralevő idővel), amennyiben a Társaság számára nyitva álló, személyes adat kezelési időtartam leteltekor az Érintettel szemben peres eljárás, büntetőeljárás, vagy követeléskezelési eljárás, vagy más olyan eljárás van folyamatban, amely eljárás során a személyes adat kezelése a Társaság részéről jogi igényének érvényesítéséhez/a Társaság jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.

4.) Folyamatban levő peres eljárás 5.) Követeléskezelési, behajtási eljárás, mely eredményesen (teljes megtérüléssel, vagy elengedett követeléssel) zárult 6.) Személyes adatainak kezelésével/ védelmével kapcsolatos adatvédelmi kérdés(ei)/kérései, és az arra adott Társasági válasz(ok) esetén a kérés teljesítésével kapcsolatos információkkal együtt A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 57. §, Mt. 286. §-án alapuló Társasági jogos érdek A peres eljárás teljes időtartama alatt és a peres eljárás eredménye függvényében a jelen táblázat 1.)-3.) pontja szerinti megőrzési ideig A követeléskezelési eljárás eredményes befejezését követő megtérülés időpontját követő éves beszámoló elfogadása évét követő 8 év A kérésre adott válaszlevél keltétől számított 5 év A Ptk. 6:22. § (1)-án alapuló Társaság jogos érdeke A Számviteli törvény 169. § (2) A Ptk. 6:22. § (1)-án alapuló Társaság jogos érdeke. Az Ön személyes adatai (további) kezelésének esete, formája és célja A személyes adatkezelés jogalapja A személyes adat kezelés időtartama Az ítélet jogerőre emelkedését követő 5 év (végrehajtási jog elévülése), a munkajogi jogviszonyból eredő igények, mely esetében 3 év, kivéve amennyiben ezen elévülési idő megszakad, vagy nyugszik.A végrehajtási jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja 1.) Peres eljárásban a Társaság javára ítélt, az ellenérdekű felet pénzfizetésre kötelező ítélet, vagy egyezségkötés esetén, amennyiben megtérülés/fizetési kötelezettség teljesítése nem történt meg A Számviteli törvény 169. § (2) A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján 2.) (i) Peres eljárásban a Társaság javára ítélt, az ellenérdekű felet pénzfizetésre kötelező ítélet esetén, amennyiben a Társaság javára megtérülés megtörtént;(ii) A Társasággal szemben a felperes javára ítélt pénzkövetelés esetén, amennyiben a felperes részére megtérülés megtörtént;(iii) A Társasággal történő egyezségkötés esetén (akár a peres eljárásban, akár azon kívül történik az egyezségkötés), amennyiben a fizetésre köteles fél teljesítette fizetési kötelezettségét A Ptk. 6:22. § (1)-án alapuló Társaság jogos érdeke Az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 5 év, kivéve amennyiben ezen elévülési idő megszakad, vagy nyugszik. 3.) (i) Peres eljárásban hozott, fizetési kötelezettséggel nem járó ítélet esetén, akár a Társaság, akár az ellenérdekű fél került marasztalásra;(ii) Fizetési kötelezettséget nem tartalmazó egyezségkötés esetén (az egyezségkötés akár a peres eljárásban, akár azon kívül történik)
Az Ön személyes adatai (további) kezelésének esete, formája és célja 1.) Peres eljárás-ban a Társaság javára ítélt, az ellenérdekű felet pénzfizetésre kötelező ítélet, vagy egyez-ségkötés esetén, amennyiben meg-térülés/fizetési kötelezettség tel-jesítése nem tör-tént meg Az ítélet jogerőre emelkedését követő 5 év (végrehajtási jog elévülése), a mun-kajogi jogviszonyból eredő igények, mely esetében 3 év, kivéve amennyi-ben ezen elévülési idő meg-szakad, vagy nyugszik.A végrehajtási jog elévülését bár-mely végrehajtási cse-lekmény megsza-kítja A bírósági végre-hajtásról szóló 1994. évi LIII. tör-vény 57. §, Mt. 286. §-án alapuló Társasági jogos érdek A személyes adat kezelés időtartama A személyes adatkezelés jogalapja 2.) (i) Peres eljárás-ban a Társaság javára ítélt, az ellenérdekű felet pénzfizetésre kötelező ítélet esetén, amennyiben a Társaság javára megtérülés meg-történt;(ii) A Társasággal szemben a felpe-res javára ítélt pénzkövete-lés esetén, amen-nyiben a felperes részére megtérülés meg-történt;(iii) A Társasággal történő egyezség-kötés esetén (akár a peres eljárásban, akár azon kívül történik az egyezségkötés), amennyiben a fizetésre köteles fél teljesítette fizetési kötelezet-ségét A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (mely-nek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállí-tását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján A Számviteli tör-vény 169. § (2) 3.) (i) Peres eljárás-ban hozott, fizet-si kötelezettséggel nem járó ítélet esetén, akár a Társaság, akár az ellenér-dekű fél került maraszta-lásra;(ii) Fizetési kötele-zettséget nem tartalmazó egyezségkötés esetén (az egyez-ségkötés akár a peres eljá-rásban, akár azon kívül történik) Az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 5 év, kivéve amen-nyiben ezen elé-vülési idő megszakad, vagy nyugszik. A Ptk. 6:22. § (1)-án alapuló Társaság jogos érdeke 5.) Követeléskeze-lési, behajtási eljá-rás, mely eredményesen (teljes megtérü-léssel, vagy elengedett követeléssel) zárult A követeléskezelé-si eljárás eredmé-nyes befejezését követő megtérü-lés időpontját követő éves be-számoló elfogadá-sa évét követő 8 év A Számviteli tör-vény 169. § (2) 6.) Személyes ada-tainak kezelésé-vel/ védelmével kap-csolatos adatvé-delmi kérdés(ei)/kérései, és az arra adott Társasági válasz(ok) esetén a kérés teljesítésé-vel kapcsolatos infor-mációkkal együtt A kérésre adott válaszlevél keltétől számított 5 év A Ptk. 6:22. § (1)-án alapuló Társaság jogos érdeke. 4.) Folyamatban levő peres eljárás A peres eljárás teljes időtartama alatt és a peres eljárás eredménye függvényében a jelen táblázat 1.)-3.) pontja szerinti megőrzési ideig A Ptk. 6:22. § (1)-án alapuló Társaság jogos érdeke

A Társaság peres nyilvántartásának peres felekre és az ítélt dologra vonatkozó elektronikus adatai (az elektronikusan tárolt dokumentumok kivételével) a Társaság jogos érdeke (res iudicata bizonyíthatósága) okán nem kerülnek törlésre/anonimizálásra.

A tulajdonjogi igényt megtestesítő okiratok nem kerülnek megsemmisítésre, tekintettel arra, hogy a tulajdonjogi igények nem évülnek el.

Amennyiben a Társaságnak személyes adatokat az Érintett Adathordozhatósághoz való joga alapján az Érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, a Társaság a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmad ik személyt arra, hogy a Társaság által az Érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint kezelheti. A Társaság az Érintett kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal.

 • Személyes adat kezelés főbb Érintetti típusonként

A Társaság tevékenységével összefüggésben kezelt személyes adatok Érintettjei jellemzően az alábbi Érintettek:

      160. Ügyfél: valamennyi természetes személy, aki a Társaságtól, mint pénzügyi intézménytől pénzügyi szolgáltatást (a „Szolgáltatás”) vesz igénybe (Hpt. 160. § (2) bek.);
      161. Igénylő: valamennyi természetes személy, aki Szolgáltatás igénybevétele céljából lép kapcsolatba a Társasággal, de a Szolgáltatást nem veszi igénybe (Hpt. 160. § (2) bek.);

 • Adóstárs, kezes, egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy: a pénzügyi szolgáltatási szerződés (a „Szerződés”) teljesítésében az adós Ügyfél mellett bevont személy, aki a Szerződés alapján és a Szerződésben foglaltak szerint az adós Ügyfél mellett/helyett helytállni tartozik, amennyiben fizetési kötelezettségének teljesítését az adós Ügyfél elmulasztja;

      11. Meghatalmazott: természetes személy, aki más természetes, vagy jogi személy képviseletében eljár a Ptk. 6:11. § alapján;
      12. Befizető: Az ügyfél Társaságnál vezetett számlájára készpénzt befizető természetes személy;
      13. Kedvezményezett: az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja (Pft. 2. § 12.);

 • Kapcsolattartó: aki a Szerződésben a Társasággal szerződő fél részéről a szerződő féllel való kapcsolattartás érdekében megjelölt személy;
 • Munkavállaló
 1. Korábbi munkavállaló
 2. Egyéb Érintett (így különösen hírlevél feliratkozó, szerződéses partner kapcsolattartója): e körbe tartozik valamennyi Érintett, aki nem tartozik a jelen Adatkezelési Tájékoztató III. pont i)-ix) alpontjában meghatározott érintetti körbe.

A Társaság személyes adatokat elsősorban azzal a céllal kezel, hogy az Érintettel pénzügyi szolgáltatás teljesítésére irányuló Szerződést kössön, és azt mind a Társaság mind a vele Szerződést kötött Érintett teljesíteni tudja.

Amennyiben a Társaság által kezelt személyes adat banktitoknak, vagy más védett titokkörbe tartozó adatnak (pl. üzleti titok) minősül, a Társaság e személyes adatot az adott titokköre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kezeli a személyes adat védelmére vonatkozó rendelkezéseken felül.

 1. Az egyes Érintettek személyes adatai kezelésének speciális szabályai
 2. ) Az Adatkezelés Tájékoztató III.1. pontjában felsorolt természetes személyek közül az Ügyfél, az adóstárs, a kezes, az egyéb biztosítékot nyújtó természetes személyek személyes adatait (és az ezen személyes adatokat tartalmazó esetleges dokumentumo(ka)t) a Társaság az alábbiak szerint fogja kezelni (adatkezelést megelőző tájékoztatás)/kezeli (az adatkezelés megkezdésétől). A Társaság a jelen pont szerinti Érintettek személyes adatait a személyes adat védelemre vonatkozó szabályok mellett a Hpt. 160. § (1) bekezdése alapján banktitoknak minősülő adatként kezeli, a Hpt. banktitok védelmére vonatkozó szabályai szerint.
Szerződéskötés esetén a Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a „Számviteli törvény”) 169. § (2) bekezdés alapján);Szerződés kötés elmaradása esetén, amennyiben a IV. 1.) 3. pontja szerinti ügyfél-átvilágítás megkezdődött, a Szerződés meghiúsulásától számított 5 (öt) évig a Hpt. 166/A. § (2) bekezdése alapján, ennek hiányában 6 (hat) hónapig. Az Ön személyes adatai kezelésének célja A személyes adat kezelés időtartama A személyes adat kezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) b), a Szerződés megkötése érdekében a Szerződés megkötését megelőző személyes adat kezelés 1. Az Érintett kérésére történő, a Társasággal kötendő szerződés megkötéséhez szükséges adatkezelés a Szerződés megkötését megelőzően Szerződéskötés esetén a Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a „Számviteli törvény”) 169. § (2) bekezdés alapján);Szerződés kötés elmaradása esetén, amennyiben a IV. 1.) 3. pontja szerinti ügyfél-átvilágítás megkezdődött, a Szerződés meghiúsulásától számított 5 (öt) évig a Hpt. 166/A. § (2) bekezdése alapján, ennek hiányában 6 (hat) hónapig. GDPR 6. cikk (1) b), a Szerződés megkötése érdekében a Szerződés megkötését megelőző személyes adat kezelés 2. Előminősítés (azaz annak előzetes felmérése az Ön által megadott személyes adatok alapján, hogy a Társaság Ön által igényelni szándékozott termékére vonatkozóan fennállhat-e jogosultsága) Az adatkezelési cél megvalósulásáig/ hozzájárulás visszavonásig, ennek hiányában amennyiben Szerződéskötés történt, a Szerződés teljes megőrzési ideje alatt (azaz az utolsó számviteli bizonylat kiállításátkövető év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig – A Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján -). Szerződés kötés elmaradása esetén amennyiben a IV. 1.) 3. pontja szerinti ügyfél-átvilágítás megkezdődött, a Szerződés meghiúsulásától számított 5 (öt) évig a Hpt. 166/A. § (2) bekezdése alapján, ennek hiányában 6 (hat) hónapig. A GDPR 6. cikk (1) a) alapján tett hozzájárulás 12. Szolgáltatás iránt érdeklődővel való kapcsolattartás (e-mail cím, telefonszám) Amennyiben a bejelentés nem megalapozott, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül töröli a Társaság.Amennyiben a vizsgálat alapján intézkedésmegtételére kerül sor – ideértve a bejelentőszeméllyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli a Társaság A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 16. § (5) és (6) bekezdése 23. Visszaélés-bejelentés fogadása, kezelése, a visszaélés-bejelentő rendszer működtetése hiányában amennyiben Szerződés kötés történt, a Szerződés teljes megőrzési ideje alatt (azaz az utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig – A Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján – ). Szerződés kötés elmaradása esetén amennyiben a IV. 1.) 3. pontja szerinti ügyfél-átvilágítás megkezdődött, a Szerződés meghiúsulásától számított 5 (öt) évig a Hpt. 166/A. § (2) bekezdése alapján, ennek hiányában 6 (hat) hónapig. hitelességének ellenőrzése A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év (A Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján) A Pmt. 6. §, 7. § – jogi kötelezettség teljesítése 3. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a „Pmt.”) 6. §, 7. § szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség Társaság általi teljesítése A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján GDPR 6. cikk (1) b) pont 5. A Társasággal kötött Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés (ideértve az esetleges követeléskezelés érdekében történő, alábbi 11. pontban rögzített személyes adatokon kívüli személyes adatkezelést is) Felhasználás hiányában a kamerafelvételekre legfeljebb a rögzítéstől számított: 60 nap (A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CxXxIII. törvény 31. § (4)) 19. Az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti, banktitok védelme, valamint személy-, és vagyonvédelmi célú elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített képfelvétel folyamatos rögzítése céljából A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairólszóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. §-ánalapuló Társasági jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójánakelfogadása évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján 6. Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatátadás és lekérdezés – jogszabályi kötelezettség alapján – A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a „KHR törvény”) 5. § (2) és (7) – jogi kötelezettség teljesítése A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján 8. Kockázatkezelési (hitelbírálati célból) történő személyes adat kezelés A Hpt. 98. § (1), (2), 99. § (3), 361/2009.(XII.30.) Kormány rendelet – jogi kötelezettség teljesítése Joghatályos nyilatkozat esetén, amennyiben az Szerződés kötéshez vezet, Szerződés megszűnését követő év végétől számított 8 év (Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése).Panasz esetén a panaszra adott választ követő 5 év 15. Hangrögzítés joghatályos nyilatkozat (pl. Szerződés kötés), vagy panasz megtétele céljából A Hpt. 288. § (2), az európai parlament és a tanács 2014/65/EU irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (MIFID 2 rendelet) – jogi kötelezettség teljesítése A hozzájárulás visszavonásáig, vagy legkésőbb az adatkezelési cél megvalósulásáig 16. Személyes adat különleges kategóriájábatartozó személyes adat kezelése, amennyiben e személyes adat ténylegesenfelhasználásra kerül, legfeljebb e felhasználás időtartamára A GDPR 9. cikk (2) a) alapján tett hozzájárulása esetén, vagy a GDPR 9. cikk(2) b)-j) pontja szerinti jogszabályi felhatalmazás alapján A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján 9. Minőség-ellenőrzés/minőség- biztosítás A Hpt. 107. § (1), (2), 108. § (5) e), i) pontja – jogi kötelezettség teljesítése A KHR tv. 8. § (2) bekezdése szerinti megőrzési idő kezdetétől számított 5 év 7. Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatátadás – az Érintett hozzájárulása alapján GDPR 6. cikk (1) a) pont, az Érintett hozzájárulás A fizetési műveletből eredő követelés elévüléséig (Hpt. 165. § (5)) 10. Csalás-megelőzés/csaláskezelés A Hpt. 107. § d), g) – jogi kötelezettség teljesítése az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig (Pmt. 56. §, 57. §) 21. Tényleges tulajdonos személyes adatai Pmt. 8. § (2) és 9. § (1) szerinti ügyfélátvilágítási kötelezettség teljesítése A Szerződés teljes időtartama 22. Egyéb célú hangrögzítés (a fenti 11.és 17. ponton felüli hangrögzítés) a GDPR 22. cikk (2) bekezdés c) szerinti jogalapon (az Érintett kifejezett hozzájárulása) A panaszra adott válaszlevél keltétől számított 5 év a Hpt. 288. § (3) alapján 13. Panaszkezelés (a panasz és a panasszal kapcsolatos dokumentációk és a panaszra adott válaszlevél) A Hpt. 288. § (3) – jogi kötelezettség teljesítése Az adatkezelési cél megvalósulásáig/ hozzájárulás visszavonásig, ennek 14. Az igényléshez/Szerződéshez csatolt okiratok/dokumentumok A GDPR 6. cikk (1) a) alapján tett hozzájárulás A Szerződés teljes megőrzési ideje alatt (azaz a Szerződésből eredő követelés megszűnését követő év végétől számított 8 évig – Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése) 11. Követeléskezelési célú adatkezelés (e-mail, telefonszám, hangrögzítés) A Társaság jogos érdeke alapján; GDPR 6. cikk (1) f) A Szerződés teljes megőrzési ideje alatt. A Pmt. 7. § (8) – jogi kötelezettség teljesítése. 4. A Pmt. 7. § (8) és (8a) alapján történő okirat másolás lakcímk. Hátulja nem az ügyfélátvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása érdekében
Az Ön személyes adatai (további) kezelésének esete, formája és célja 1. Az Érintett kéré-sére történő, a Társasággal kötendő szerző-dés megkötésé-hez szükséges adatkezelés a Szerződés megkö-tését megelőzően GDPR 6. cikk (1) b), a Szerződés meg-kötése érdekében a Szer-ződés megkötését megelőző szemé-lyes adat kezelés Szerződéskötés esetén a Szerző-déshez kapcsolódó utolsó számviteli bizony-lat (melynek a Szer-ződés megszűné-se is minősül) kiállítá-sát követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év (A számvitel-ről szóló 2000. évi C. törvény (a „Számviteli tör-vény”) 169. § (2) bekezdés alapján);Szerződés kötés elmaradása esetén, amennyiben a IV. 1.) 3. pontja szerin-ti ügyfél-átvilágítás megkezdődött, a Szerződés meghiúsulásától számított 5 (öt) évig a Hpt. 166/A. § (2) bekezdése alap-ján, ennek hiányában 6 (hat) hónapig. A személyes adat kezelés időtartama A személyes adatkezelés jogalapja 2. Előminősítés (azaz annak előze-tes felmérése az Ön által megadott személyes adatok alapján, hogy a Társaság Ön által igényelni szándé-kozott termékére vonatkozóan fennállhat-e jogo-sultsága) GDPR 6. cikk (1) b), a Szerződés meg-kötése érdekében a Szer-ződés megkötését megelőző szemé-lyes adat kezelés Szerződéskötés esetén a Szerző-déshez kapcsolódó utolsó számviteli bizony-lat (melynek a Szer-ződés megszűné-se is minősül) kiállítá-sát követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év (A számvitel-ről szóló 2000. évi C. törvény (a „Számviteli tör-vény”) 169. § (2) bekezdés alapján);Szerződés kötés elmaradása esetén, amennyiben a IV. 1.) 3. pontja szerin-ti ügyfél-átvilágítás megkezdődött, a Szerződés meghiúsulásától számított 5 (öt) évig a Hpt. 166/A. § (2) bekezdése alap-ján, ennek hiányában 6 (hat) hónapig. 4. A Pmt. 7. § (8) és (8a) alapján törté-nő okirat másolás lakcímk. Hátulja nem az ügyfélátvilágítási kötelezettség teljes körű végre-hajtása érdekében A Pmt. 7. § (8) – jogi kötelezettség teljesítése. A Szerződés teljes megőrzési ideje alatt. 3. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozá-sáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a „Pmt.”) 6. §, 7. § szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség Társaság általi tel-jesítése A Pmt. 6. §, 7. § – jogi kötelezettség teljesítése A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizony-lat kiállítását követő év éves beszámolójá-nak elfogadása évét követő 8 év (A Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján) 5. A Társasággal kötött Szerződés teljesítéséhez szükséges adatke-zelés (ideértve az esetleges követe-léskezelés érdeké-ben történő, alábbi 11. pontban rögzített szemé-lyes adatokon kívüli személyes adatkezelést is) GDPR 6. cikk (1) b) pont A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizony-lat (melynek a Szerződés meg-szűnése is mi-nősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján 6. Központi Hitel-információs Rend-szer részére törté-nő adatátadás és lekérdezés – jogszabályi köte-lezettség alapján – A központi hitelin-formációs rend-szerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a „KHR törvény”) 5. § (2) és (7) – jogi kötelezettség tel-jesítése A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizony-lat (melynek a Szerződés meg-szűnése is mi-nősül) kiállítását követő év éves beszámolójánakelfogadása évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján 8. Kockázatkezelé-si (hitelbírálati célból) történő személyes adat kezelés A Hpt. 98. § (1), (2), 99. § (3), 361/2009.(XII.30.) Kormány rendelet – jogi kötelezett-ség teljesítése A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizony-lat (melynek a Szerződés meg-szűnése is mi-nősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján 7. Központi Hitel-információs Rend-szer részére törté-nő adatátadás – az Érintett hozzájáru-lása alapján GDPR 6. cikk (1) a) pont, az Érintett hozzájárulás A KHR tv. 8. § (2) bekezdése szerinti megőrzési idő kezdetétől számí-tott 5 év 9. Minőség-elle-nőrzés/minőség- biztosítás A Hpt. 107. § (1), (2), 108. § (5) e), i) pontja – jogi köte-lezettség teljesíté-se A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizony-lat (melynek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállítá-sát követő év éves beszámo-lójának elfogadá-sa évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján 10. Csalás-megelő-zés/csaláskezelés A Hpt. 107. § d), g) – jogi kötelezett-ség teljesítése A fizetési műv-letből eredő köve-telés elévüléséig (Hpt. 165. § (5)) 11. Követeléskeze-lési célú adatkeze-lés A Társaság jogos érdeke alapján; GDPR 6. cikk (1) f) A Szerződés teljes megőrzési ideje alatt (azaz a Szer-ződésből eredő követelés megszűnését követő év végétől számított 8 évig – Számviteli törvény 169. § (2) bekezdé-se) 12. Szolgáltatás iránt érdeklődővel való A GDPR 6. cikk (1) a) alapján tett hozzájárulás Az adatkezelési cél megvalósulá-sáig/ hozzájárulás visszavonásig, ennek hiányában amennyiben Szerződéskötés történt, a Szerző-dés teljes megőr-zési ideje alatt (azaz az utolsó számviteli bizony-lat kiállításátköve-tő év éves beszá-molójának elfoga-dása évét követő 8 évig – A Számvi-teli törvény 169. § (2) bekezdése alapján -). Szerző-dés kötés elmaradása esetén amennyi-ben a IV. 1.) 3. pontja szerinti ügyfél-átvilágítás megkezdődött, a Szerződés meghi-úsulásától számított 5 (öt) évig a Hpt. 166/A. § (2) bekezdése alapján, ennek hiányában 6 (hat) hónapig. hitelességének ellenőrzése hiányában amen-nyiben Szerződés kötés történt, a Szerződés teljes megőrzési ideje alatt (azaz az utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámo-lójának elfogadása évét követő 8 évig – A Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján – ). Szerződés kötés elmaradása esetén amennyi-ben a IV. 1.) 3. pontja szerinti ügyfél-átvilágítás megkezdődött, a Szerződés meghi-úsulásától számí-tott 5 (öt) évig a Hpt. 166/A. § (2) bekezdése alap-ján, ennek hiányá-ban 6 (hat) hóna-pig. 13. Panaszkezelés (a panasz és a pa-nasszal kapcsola-tos dokumentáci-ók és a panaszra adott válaszlevél) A Hpt. 288. § (3) – jogi kötelezettség teljesítése A panaszra adott válaszlevél kelté-től számított 5 év a Hpt. 288. § (3) alapján 14. Az igénylés-hez/Szerződéshez csatolt okiratok/-dokumentumok A GDPR 6. cikk (1) a) alapján tett hozzájárulás Az adatkezelési cél megvalósulá-sáig/ hozzájárulás visszavonásig, ennek 21. Tényleges tulaj-donos személyes adatai Pmt. 8. § (2) és 9. § (1) szerinti ügyfé-látvilágítási köte-lezettség teljesíté-se az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesí-tésétől számított nyolc évig (Pmt. 56. §, 57. §) 22. Egyéb célú hangrögzítés (a fenti 11. és 17. ponton felüli hangrögzítés) a GDPR 22. cikk (2) bekezdés c) sze-rinti jogalapon (az Érintett kifejezett hozzájárulása) A Szerződés teljes időtartama 15. Hangrögzítés joghatályos nyilat-kozat (pl. Szerző-dés kötés), vagy panasz megtétele céljából A Hpt. 288. § (2), az európai parla-ment és a tanács 2014/65/EU irány-elve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (MIFID 2 rendelet) – jogi kötelezett-ség teljesítése Joghatályos nyi-latkozat esetén, amennyiben az Szerződés kö-téshez vezet, Szer-ződés megszűné-sét követő év vé-gétől számított 8 év (Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése).Panasz esetén a panaszra adott választ követő 5 16. Személyes adat különleges kate-góriájábatartozó személyes adat kezelése, amennyiben e személyes adat ténylegesenfelhasználásra kerül, legfeljebb e felhasználás idő-tartamára A GDPR 9. cikk (2) a) alapján tett hozzájárulása esetén, vagy a GDPR 9. cikk(2) b)-j) pontja sze-rinti jogszabályi felhatalmazás alapján A hozzájárulás vis-szavonásáig, vagy legkésőbb az adatkezelési cél megvalósulásáig 19. Az emberi élet, testi épség, sze-mélyi szabadság védelme, az üzleti, banktitok védel-me, valamint sze-mély-, és vagyon-védelmi célú elektronikus megfigyelőren-szer által rögzített képfelvétel folya-matos rögzítése céljából A személy- és va-gyonvédelmi, va-lamint a magán-nyomozói tevé-kenység szabálya-irólszóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. §-ánalapuló Társa-sági jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) Felhasználás hiá-nyában a kamera-felvételekre legfel-jebb a rögzítéstől számított: 60 nap (A személy- és va-gyonvédelmi, va-lamint a magán-nyomozói tevé-kenység szabálya-iról szóló 2005. évi CxXxIII. törvény 31. § (4)) 23. Visszaélés-be-jelentés fogadása, kezelése, a vissza- A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. Amennyiben a bejelentés nem megalapozott, vagy további in-tézkedés megté-tele nem szüksé-ges, a bejelentésre vonatkozó adato-kat a vizsgálat be-fejezését követő 60 napon belül töröli a Társaság.Amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés meg-tételére kerül sor – ideértve a bejelen-tőszeméllyel szemben jogi eljá-rás vagy fegyelmi intézkedés meg-tétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vo-natkozó adatokat a legfeljebb a be-jelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli a Társaság

A Társaság tájékoztatja az Érintettet, hogy termékfejlesztési céllal anonimizált személyes adatok felhasználása történik a Társaság részéről.

Amennyiben személyes adatának kezelése a Társaság részéről a fenti táblázat szerint hozzájárulásán alapul, személyes adatait e hozzájárulása alatt, hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában pedig mindaddig kezeli a Társaság, ameddig személyes adatainak kezelésre a Társaság bármely jogcímen jogosult (kivéve, amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató valamely hozzájárulás alapján kezelt személyes adat Társaság általi kezelésére ezen időtartamnál rövidebb időt jelöl meg).

Amennyiben a Társasággal olyan Szerződést kötött, amelynek használatához telefonszám (pl. SMS szolgáltatás) és/vagy email cím használata szükséges, abban az esetben e személyes adatait a Társaság a fenti táblázat 5. pontja szerinti jogalapon és időtartam alatt, a Szerződés teljesítése céljából kezeli, kivéve amennyiben szerződésmódosítás keretében az adott elérhetőségi adatát megváltoztatja (mely esetben a korábbi személyes adatok a Társaság véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja).

      2. ) Az Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában felsorolt természetes személyek közül az Igénylő személyes adatait (és az ezen személyes adatokat tartalmazó esetleges dokumentumo(ka)t) a Társaság az alábbiak szerint fogja kezelni (adatkezelést megelőző tájékoztatás)/kezeli (az adatkezelés megkezdésétől). A Társaság a jelen pont szerinti Érintettek személyes adatait a személyes adat védelemre vonatkozó szabályok mellett a Hpt. 160. § (1) bekezdése alapján banktitoknak minősülő adatként kezeli, a Hpt. banktitok védelmére vonatkozó szabályai szerint.
      3. ) A Társaság az igénylő személyes adatait a személyes adat védelemre vonatkozó szabályok mellett a Hpt. 160. § (2) bekezdése alapján banktitoknak minősülő adatként kezeli, a Hpt. banktitok védelmére vonatkozó szabályai szerint.
Amennyiben Ön vonatkozásában a Társaság hitelbírálatot folytatott le, azonban hitelkérelmét a Társaság elutasította, a hitelbírálat lefolytatásához szükséges valamennyi személyes adatát és az azokat tartalmazó dokumentumot a Szerződés meghiúsulásától számított 5 (öt) évig kezeli a Társaság Hpt. 166/A. § (2) bekezdésén alapuló jogos érdeke alapján, melyet követően véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja.

Amennyiben személyes adatának kezelése a Társaság részéről kizárólag hozzájárulásán alapul (és más jogcím személyes adatainak kezelésére a Társaság részéről nem áll fenn), személyes adatait e hozzájárulása alatt hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb azonban 6 (hat) hónapig kezeli, ezen időtartamot követően személyes adatát a Társaság véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja.

 1. ) Amennyiben Ön Szerződés megkötésére vonatkozó igényét, érdeklődését, szándékát a Társaság részére kifejezte, azonban a Szerződés megkötése érdekében a Pmt. szerinti azonosítás megkezdésére nem került sor a Társaság, vagy Közvetítője részéről, a Társaság személyes adatait (hozzájárulásával) a személyes adat Társaság részére történő megadását követő 6 hónapig, vagy amennyiben ezen időtartamon belül hozzájárulását visszavonta, e hozzájárulás visszavonásáig kezeli, ezen időtartamot követően személyes adatát a Társaság véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja.
 2. ) Az Adatkezelés Tájékoztató 1. pontjában felsorolt természetes személyek közül a Szerződés tekintetében Kedvezményezett, a Szerződéses kapcsolattartó, és a Szerződést kötő fél egyéb közreműködője (különösen tolmács, fordító), valamint a Szerződés megkötése, teljesítése érdekében eljáró Meghatalmazott személyes adatait (és az ezen személyes adatokat tartalmazó esetleges dokumentumo(ka)t) a Társaság az alábbiak szerint fogja kezelni (adatkezelést megelőző tájékoztatás)/kezeli (az adatkezelés megkezdésétől). A Társaság a jelen pont szerinti Érintettek személyes adatait a személyes adat védelemre vonatkozó szabályok mellett a Hpt. 160. § (1) bekezdése alapján banktitoknak minősülő adatként kezeli, a Hpt. banktitok védelmére vonatkozó szabályai szerint.
A GDPR 6. cikk (1) f) pontja A GDPR 6. cikk (1) f) alapján, a Társasággal szerződő fél jogos érdeke alapján A Szerződés tekintetében Kedvezményezett, a Szerződéses kapcsolattartó, és a Szerződést kötő fél egyéb közreműködője (különösen tolmács, fordító), valamint a Szerződés megkötése, teljesítése érdekében eljáró Meghatalmazott személyes adatainak és a személyes adatokat tartalmazó esetleges dokumentumok kezelése
A Szerződés tekintetében Kedvezménye-zett, a Szerző-déses kapcso-lattartó, és a Szerződést kötő fél egyéb közreműködő-je (különösen tolmács, fordí-tó), valamint a Szerződés megkötése, teljesítése ér-dekében eljáró Meghatalma-zott személyes adatainak és a személyes ada-tokat tartalma-zó esetleges dokumentu-mok kezelése A GDPR 6. cikk (1) f) alapján, a Társasággal szerződő fél jogos érdeke alapján A GDPR 6. cikk (1) f) pontja

      4. ) Az Adatkezelési Tájékoztató 1. pontban felsorolt természetes személyek közül a Befizető személyes adatait (és az ezen személyes adatokat tartalmazó esetleges dokumentumo(ka)t) a Társaság az alábbiak szerint fogja kezelni (adatkezelést megelőző tájékoztatás)/kezeli (az adatkezelés megkezdésétől). A Társaság a jelen pont szerinti Érintettek személyes adatait a személyes adat védelemre vonatkozó szabályok mellett a Hpt. 160. § (1) bekezdése alapján banktitok minősülő adatként kezeli, a Hpt. banktitok védelmére vonatkozó szabályai szerint.

A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év (A Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján) A Pmt. 6. § 7. § -ában meghatározott jogi kötelezettség teljesítése A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a „Pmt.”) 6. §, 7. § szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettségTársaság általi teljesítése jogalapján
A pénzmosás és a terroriz-mus finansz-rozása megelőzésé-ről és meg-akadályozá-sáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a „Pmt.”) 6. §, 7. § szerinti ügy-fél-átvilágítá-si kötelezett-ségTársaság általi teljesíté- A Pmt. 6. § 7. § -ában megha-tározott jogi kötelezettség teljesítése A Szerződés-hez kapcsoló-dó utolsó számviteli bi-zonylat kiállí-tását követő év éves beszá-molójának elfogadása évét követő 8 év (A Számvi-teli törvény 169. § (2) be-kezdése alap-ján)

      5. ) Amennyiben Ön az Adatkezelési Tájékoztató 1. pontja szerinti Egyéb Érintettnek minősül, személyes adatait (és az ezen személyes adatokat tartalmazó esetleges dokumentumo(ka)t) a Társaság az alábbiak szerint fogja kezelni (adatkezelést megelőző tájékoztatás)/kezeli (az adatkezelés megkezdésétől).
      6. ) Az Ön, mint Egyéb Érintett személyes adatának Társaság általi kezelése, kifejezett, önkéntes hozzájárulása esetén, a hozzájárulásának visszavonásáig, a hozzájárulásában megadott adatkezelési célból, legfeljebb azonban a személyes adat kezeléshez történő hozzájárulásának megadását követő 5 évig történik a Társaság által. Amennyiben ezen időtartamon túli jogalap a személyes adat kezelésére a Társaság részéről nem áll fenn, személyes adatát a Társaság véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja.
      7. ) Egyéb Érintettként a Társaság személyes adatainak kezelésére hozzájárulásán felül, vagy hozzájárulásának hiányában a jelen Adatkezelési Tájékoztató II.2.) A.) ii)-iv) szerinti valamely jogalapon, jogszerű adatkezelési célból jogosult, e jogalap és adatkezelési cél fennállásáig, ezen időtartamot követően személyes adatát a Társaság véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja.

 • ) Az egyes Egyéb Érintettekre vonatkozó tájékoztatás személyes adataik kezeléséről.

      1. ) Kapcsolattartói, meghatalmazotti, egyéb közreműködői személyes adatok kezelése a Társaság által kötött, nem pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződések esetében


A Társaság és szolgáltató között a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) szerint létrejött szerződésben meghatározott kapcsolattartó, meghatalmazott, egyéb közreműködői személyek személyes adatainak kezelése azon fél érdekében (szerződés teljesítésének teljesíthetősége, mint jogos érdek) történő személyes adat kezelésnek minősül, amely fél részéről az adott természetes személy eljár. A kapcsolattartó, meghatalmazott, egyéb közreműködő természetes személy személyes adatainak kapcsolattartási célú kezelése ellen tiltakozhat a Társaságnál, sikeres tiltakozás esetben a Társaság a személyes adat kezelést megszünteti, egyéb esetben a Társaság/a Társasággal szerződő fél jogos érdeke jogalapon a Társaság a kapcsolattartó, mint Egyéb Érintett személyes adatait a Társaság és a szolgáltató között fennálló szerződés teljes megőrzési idejéig kezeli, mely megőrzési idő a Társaság és a szolgáltató közötti szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 5 év, amennyiben a Felek között nincs jogvita (és amennyiben az elévülési idő nem szakad meg, vagy az nem nyugszik).

 1. ) A Társaság Korábbi munkavállalója személyes adatainak kezelése
  A Társaság Korábbi munkavállalójának személyes adatait a Társaság a jelen pontban foglaltak szerinti célból, jogalapon és időtartamig kezeli a jelen Adatkezelési Tájékoztató Általános részében meghatározott módon.
 • Az e pont szerinti Érintett munkaszerződését, valamint a bér-, és járulék fizetésével kapcsolatos személyes adatait A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 4. § alapján nem jogosult a Társaság selejtezni, így az ezen személyes adatokat tartalmazó dokumentumok és adatbázisban tárolt adatok megőrzési ideje e törvényi megőrzési időhöz igazodik. E személyes adatok Társaság általi kezelésének a célja a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése.
 • A Társaság a jelen pont szerinti Érintett munkaviszonyával összefüggésben kezelt egyéb személyes adatait és az adott személyes adatokat tartalmazó dokumentációkat A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”) 286. § (1) alapján a munkaszerződés megszűnését követő 3 évig kezeli, az Érintett hozzájárulása, mint jogalap alapján kezelt személyes adatai kivételével. A jelen pont alá tartozó Érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a Társaság e hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb azonban Mt. 286. § (1) alapján a munkaszerződés megszűnését követő 3 évig kezeli.
 1. ) Állásajánlatra jelentkezők személyes adatainak kezelése

A Társaság email címén beérkezett Érintetti személyes adatok kezelésének a célja, hogy a regisztrált jelentkező adatait a Társaság a megüresedő munkakörök betöltése során figyelembe vegye, a beérkező pályázatokat nyomon kövesse, illetve e célból a rendszerben történő adatrögzítést követően azok törléséig tárolja. Érintett adatait megküldhetii, illetve dokumentumként fényképes önéletrajzát, kísérő levelét (motivációs levelét) és egyéb iratait (pl. iskolai végzettséget igazoló iratok másolatát) csatolhatja.

Érintett jogosult hozzájárulását visszavonni, kivéve, ha az adatkezelés már új jogalap alapján történik (pl. munkaviszonyt létesített a Társasággal).

A Társaság által közzétett álláspályázatra jelentkezők személyes adatait (ideértve a jelentkezéshez a jelentkező(k) által csatolt személyes dokumentumokat – így az önéletrajzot – is) a Társaság a jelentkező Érintett álláspályázatról szóló döntésről való értesítéséig kezeli, az Érintett hozzájárulásával, kivéve, ha az Érintett az álláspályázatra történő jelentkezés során megadott személyes adatainak további kezeléséhez egyértelműen és kifejezetten hozzájárult, annak érdekében, hogy a Társaság az esetlegesen aktuálissá váló új állásajánlattal őt megkereshesse. E hozzájárulása alapján az állásajánlatra jelentkezők személyes adatait a Társaság egy évig kezeli, kivéve, ha az Érintett ezen időtartam lejártát megelőzően ismételten hozzájárul személyes adatai Társaság általi kezeléséhez (további egy évre) abban érdekében, hogy a Társaság az Érintettet az esetlegesen aktuálissá váló új állásajánlattal megkereshesse.

 1. A személyes adatkezelés tekintetében speciális Érintetti körre (16 éven aluli személyek, személyes adat különleges kategóriájában tartozó adatot megadó természetes személyek)
 2. ) A 16 éven aluli személyek a GDPR értelmében gyermeknek tekintendők.

A Társaság hozzájárulás esetén a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelését kizárólag abban az esetben végzi, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A Társaság 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelését kizárólag akkor és olyan mértékben végzi, amennyiben a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

      2. ) Személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adat(ok) kezelése
A Társaság a GDPR 9. cikke szerinti személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adatot (így a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatot és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatot) kizárólag abban az esetben kezel, amennyiben az Érintett kifejezett hozzájárulását adta a személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog kizárja a hozzájárulás útján történő adatkezelést, továbbá kivéve, ha a személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adat kezelésére a Társaságnak valamely 6. cikk b)-j) szerinti jogalapja fennáll. A Társaság különleges személyes adatnak minősülő személyes adatát (hozzájárulása esetén is) kizárólag azon adatkezelési célból, és kizárólag ezen adatkezelési cél fennállásáig kezeli, amelyhez Ön hozzájárult.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy hozzájárulásának hiányában személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adatot a Társaság részére a Társaság általi személyes adat kezelésre vonatkozó hozzájárulása nélkül (amely tartalmazza azon adatkezelési célt is, amely célú adatkezelésre a Társaságot feljogosítja hozzájárulásával), a Társaság részére ne küldjön meg, mert az adatkezelési célt is tartalmazó kifejezett hozzájárulásának a hiányában a Társaság ezen személyes adatokat nem jogosult megismerni, így döntéseinél sem jogosult felhasználni. Ezen személyes adatokat azonnal törli/anonimizálja és megsemmisíti, olvasatlanul, amennyiben a Társaság azt állapítja meg, hogy Ön hozzájárulását személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adatának kezeléséhez a Társaság részére nem adta meg.

      3. ) Büntetőjogi felelősséggel kapcsolatos személyes adatok kezelése
Büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatokat a Társaság a magyar jog által lehetővé tett körben kezel (amennyiben az adott bűncselekmény tekintetében a Társaság feljelentőnek, sértettnek minősül, a büntetőeljárásban polgári jogi igényt érvényest). Amennyiben a büntetőeljárásban polgári jogi igényt a Társaság nem jelentett be, abban az esetben a büntetőeljárás során meghozott határozat jogerőre emelkedéséig, ellenkező esetben (polgári jogi igény bejelentése esetén) pedig az ítélet jogerőre emelkedését követő 5 évig (azaz a végrehajtási jog elévüléséig) kezeli ezen információkat a Társaság, kivéve amennyiben ezen elévülési idő megszakad, vagy nyugszik (ez esetben a Vht. 57. §, Mt. 286. §-ban meghatározottak szerint).

VII. Személyes adat továbbítása (a Társaság által továbbított személyes adat(ok) címzettjeinek kategóriái)

 A Társaság a GDPR 13. Cikkének (1) e) bekezdése alapján tájékoztatja, hogy személyes adatait az alábbi címzetti kategóriák részére, az alábbi jogalapon továbbítja:

 1. A Társaság a pénzügyi szolgáltatási tevékenysége keretében az Érintett személyes adatait az általa megbízott, kiszervezett tevékenységet végző adatfeldolgozók részére továbbíthatja Hpt. 164. § j) pontja, egyben a kiszervezett tevékenységet végzővel kötött adatfeldolgozási szerződés alapján. Ezen adattovábbítás célja a kiszervezett általi kiszervezett tevékenység végzése, időtartama pedig az adatkezelési cél megvalósulásának időtartama.
 2. ) A Társaság a Hpt. 161. c) pontja alapján az e pontban meghatározott követeléskezelési célból személyes adatai a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló, követeléskezeléssel foglalkozó gazdasági társaság(ok) részére kerülthet(nek) átadásra a Társaság által az adatkezelési cél megvalósulásáig szükséges időtartamra.
 3. ) A Társaság a Hpt. 164. § d) pontja alapján, valamint adatfeldolgozási szerződés alapján a Társaság által felhatalmazott könyvvizsgálónak, a Társasággal szerződésben álló jogi szakértőnek (egyéni ügyvéd és ügyvédi iroda) vagy egyéb szakértőnek teljesíthet Érintetti személyes adat átadást, könyvvizsgálati/jogi, vagy egyéb szakértői tevékenység ellátása céljából e cél megvalósulásának időtartamáig.

Amennyiben az adatkezelés címzett általi, adatfeldolgozóként történő kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása, az Érintett hozzájárulásának visszavonásáról a Társaság az adatfeldolgozót tájékoztatja, és az adatfeldolgozó e tájékoztatás időpontjától az adott Érintett hozzájáruláson alapuló személyes adatát a továbbiakban nem jogosult kezelni. Amennyiben az adatfeldolgozó által kezelt Érintetti személyes adatok törlése/anonimizálása, helyesbítés, zárolása, vagy az egyéb személyes adatkezelési kérés esetén más kötelezettség teljesítése szükséges az adatfeldolgozó részéről, a Társaság az adatfeldolgozót értesíti erről.

      4. ) A Társaság az Érintettel szemben fennálló követelését engedményezheti, melynek alapján az engedményezési szerződés alapján az engedményes részére az Érintett fennálló követelésével kapcsolatos valamennyi adatot és dokumentumot átadja (amennyiben az engedményező és az engedményes az engedményezési szerződésben másként nem állapodtak meg). Az engedményezéssel összefüggő számviteli bizonylatokat a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) alapján az engedményezésről kiállított számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig kezeli.
      5. ) A Társaság a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részére továbbíthatja személyes adatait, amennyiben az irányadó jogszabályok a Társaságot e személyes adat kezelésére kötelezik, vagy amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság megfelelő tartalmú megkeresést küldött a Társaság részére.
A Társaság hozzáférési jogának gyakorlása keretében (kérésére) tájékoztatja Önt a fentieken felüli címzetti kategóriákról történő tájékoztatáson felül (cégnév és székhely adatok megadásával) azon címzettekről, amelyek részére személyes adatai továbbításra kerülnek/kerültek.

 1. További fogalomtár

Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2. pontja alapján).

Az Érintett az azonosított vagy azonosítható természetes személy (GDPR 4. cikk 1. pontja alapján).

Az Érintett hozzájárulása az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Korábbi Munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján a Társaságnál munkát végzett, de jelenleg már nem áll a Társaság alkalmazásában.

Munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján a Társaságnál munkát végez (az Mt. 34. § (1) bekezdése alapján).

Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat (az Mt. 33. § alapján).

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR 4. cikk 1. pont alapján).