Díjak, jutalékok

Hitelkiváltás már több mint 10 éves tapasztalattal.

dijak-jutalekok

Díjak, jutalékok

Hitelkiváltás már több mint 10 éves tapasztalattal.

dijak-jutalekok

Díjak, jutalékok

Hitelkiváltás már több mint 10 éves tapasztalattal.

dijak-jutalekok

Díjak, jutalékok

A Lízingbeadó a kamaton kívül díj fizetését - ide nem értve a szerződés alapján folyósításra kerülő, a Lízingbeadó által folyósított tőkeösszeg folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint a fogyasztó általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében a törvény szerint megállapítható díjat - a szerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. A Lízingbeadó a díjat évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. A kamaton kívüli díj módosítása esetén, a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal kell a Fogyasztóval közölni a módosítás tényét, a díj új mértékét, továbbá a módosítást követően fizetendő lízingdíjak várható összegéről, és ha ennek kapcsán a lízingdíjak száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről szóló tájékoztatást.


A szerződés szerint százalékos arányban meghatározott díjak, a tételesen meghatározott díjak csak forintban állapíthatók meg.

Ha a szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a díj csökkentését teszik lehetővé, a Lízingbeadónak ezt a szerződéses kötelezettsége részeként a fogyasztó javára érvényesíteni kell.


Kamat, késedelmi kamat


A Társaság a kamatszámításnál a naptári napok száma módszert alkalmazza 365 napos naptári évet figyelembe véve, amelyre vonatkozó részletszabályokat az Üzletszabályzat és az ÁSZF tartalmaz.

A késedelmi kamat számításánál Társaság a naptári napok száma módszert alkalmazza 365 napos naptári évet figyelembe véve az alábbi képlet alapján:


kamat = tőke * kamatláb (%-ban)+napok száma 36500

A fogyasztó késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a Lízingbeadó által a fogyasztóval szemben felszámított késedelmi kamat legmagasabb mértéke (amennyiben a szerződés eredetileg alkalmazott rendelkezései szerint a késedelmi kamat mértéke ezt a mértéket meghaladja) a szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt összege, de nem lehet magasabb, mint a Teljes hiteldíj mutató maximális mértéke.

Amennyiben a Társaság a törvény által kötelezően előírt eseteken kívül a pénzügyi lízingszerződés kamatot, díjat, jutalékot vagy költséget érintő, Ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítást kezdeményez - és ezzel az Üzletszabályzatot és/vagy, Hirdetményt és/vagy, ÁSZF-et, és/vagy a szerződések feltételeit egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezőtlenül - módosítja, úgy a módosításról a Hpt. szerinti fogyasztónak minősülő Ügyfeleket - referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével - annak hatálybalépését legalább 60 nappal megelőzően az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja, továbbá az érintett Ügyfeleket a módosításról és a törlesztő részlet ebből adódó változásáról legkésőbb a módosítás hatálybalépését 60 nappal megelőzően postai úton vagy más a szerződésben meghatározott közvetlen módon (pl. elektronikus levélben,) is értesíti, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az Ügyfelek számára a Társaság internetes honlapján (www.ablizing.hu) is elérhetővé teszi a módosítást.


Azok a költségek és díjak, amelyek a módosítás hatálybalépése előtt kerültek a szerződésben megállapításra, a szerződés részei maradnak, azonban egyoldalú módosításukra alkalmazni kell a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény rendelkezéseit. A fogyasztó számára hátrányosan kizárólag a szerződésben megállapított kamat, költség és díj módosítható egyoldalúan, kizárólag a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény rendelkezései szerint. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, a fogyasztó számára hátrányosan nem módosítható.

Fogyasztó általi felmondás szabályai Fogyasztóra nézve hátrányos kamatváltozás, kamatfelár-változás esetére:

Ha a szerződésben meghatározott kamat(felár)periódus lejárta után a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az újabb kamat(felár)periódusban a Fogyasztóra hátrányosan változik, a Fogyasztó a szerződés költség- és díjmentes felmondására jogosult. A felmondást ilyen esetekben a Fogyasztónak a kamat(felár)periódus lejártát megelőző 60 nappal kell közölnie a Lízingbeadóval, és a felmondás érvényességéhez az is szükséges, hogy a Fogyasztó a fennálló tartozását legkésőbb a kamat(felár)periódus utolsó napján a Lízingbeadó részére teljesítse.

A Lízingbeadó általi felmondás esetére irányadó speciális szabályok:

A szerződés felmondását megelőzően a Lízingbeadó a fogyasztónak, a kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja a fogyasztó, a kezes, illetve a zálogkötelezett figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén teljesítendő további kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre. Lízingbeadó a szerződés felmondását a fogyasztónak, a kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek megküldi, ennek igazolása a Lízingbeadót terheli. Lízingbeadó az írásbeli fizetési felszólítással és tájékoztatással egyidejűleg köteles a fogyasztónak bemutatni a fogyasztó által a szerződés megkötésétől kezdődően - egyes évekre összesítve, de a fogyasztó külön kérésére havi bontásban is - teljesített törlesztő részletek, a visszafizetett tőkeösszeg, az elszámolt kamat, késedelmi kamat és egyéb költségek, továbbá a tőkésített kamat és a fennálló tartozás alakulását. Lakáscélú szerződés esetében a szerződés felmondását követő kilencvenedik nap eltelte után Lízingbeadó a fogyasztó nem teljesítése miatt a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot, költséget és díjat meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget és díjat nem számíthat fel.


Jelen Hirdetményben és annak mellékleteiben a lízingügyletek finanszírozási módjára vonatkozóan alkalmazott egyéb meghatározások a következők:


Jövedelem 1, Jövedelem 2 alapú finanszírozás: Olyan ügyfél finanszírozási forma, mikor a lízingcég az ügyfél igazolt jövedelmét megvizsgálja és a lízingdíj/jövedelem arányától függően megteszi a besorolást. A maximális finanszírozás összegét a 361/2009. (XII. 30.) Korm. Rendelet, valamint elsősorban a lízingtárgy értéke, másodsorban az ügyfél jövedelmi helyzete határozza meg.


Itt találja részletes tákékoztatónkat az aktuális díjakról, jutalékokról →


Forduljon hozzánk bizalommal

Kérjük töltse ki a kapcsolati űrlapunkat és keresni fogjuk Önt.