Szabályzatok

Tekintse meg szabályzatainkat.

tajekoztatok_01

Szabályzatok

Tekintse meg szabályzatainkat.

tajekoztatok_01

Szabály-

zatok

Tekintse meg szabályzatainkat.

tajekoztatok_01

ARTHUR BERGMANN LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT


A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja: 2021. január 13.

 

Az Arthur Bergmann Lízing Zrt. (székhelye: székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 26. IV. emelet, korábbi elnevezése: ERSTE Lakáslízing Zrt., amelyet eredetileg 2009. július 15.-én alapított pénzügyi vállalkozás (továbbiakban: Lízingbeadó) a jelen Üzletszabályzatban szabályozott pénzügyi szolgáltatásokat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete EN-I/M- 506/2009 számú határozata alapján jogosult nyújtani. A Lízingbeadó az alábbi pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult:

 pénzügyi lízing (Ingatlanok pénzügyi lízingjére korlátozva)

A pénzügyi lízing, mint pénzügyi szolgáltatáson belül az Arthur Bergmann Lízing Zártkörűen Működő Részvénytérsaság kizárólagosan ingatlanok pénzügyi lízing keretében történő finanszírozási tevékenységét végzi. Az ingatlanok pénzügyi lízing tevékenységén belül az igénybevevők köre (Lízingbevevők) és az ingatlanok típusától függően megkülönböztetésre kerülő részletes szabályok a termékekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek vagy ÁSZF) tartalmazzák a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban.

      1. 1. Az Üzletszabályzat alkalmazási köre

1.1.  A jelen Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) rendelkezéseit kell alkalmazni — jogszabály kötelező erejű rendelkezése, vagy a Lízingbeadó és az 1.2. pontban meghatározott Lízingbevevő (a továbbiakban együtt: Felek) eltérő tartalmú kikötése hiányában — a Lízingbeadó és az 1.2. pontban meghatározott Lízingbevevő közötti minden olyan üzleti kapcsolatra, amelynek keretében a Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatást nyújt.

1.2.  Az Üzletszabályzat alkalmazásában Lízingbevevőnek (a továbbiakban: Lízingbevevő) minősül mindenki, akivel a Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatás nyújtására Lízingszerződést (a továbbiakban: Lízingszerződés) köt.

1.3.  A Lízingbeadó az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályokat az Általános Szerződési Feltételek határozza meg. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzat között ellentmondás van, az Általános Szerződési Feltételek az irányadó.

1.4.  Az Üzletszabályzat valamennyi Lízingszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, és a Lízingbeadó és a Lízingbevevő közötti üzleti kapcsolat valamennyi vonatkozásában irányadók, ha a Lízingszerződés vagy a Lízingszerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek. Amennyiben a Lízingszerződés és az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás van, a Lízingszerződés rendelkezései irányadók.

1.5.  Amennyiben a Lízingbeadó és a Lízingbevevő közötti üzleti kapcsolat valamely kérdésére vonatkozóan sem a Lízingszerződés, sem a Lízingszerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, sem az Üzletszabályzat nem tartalmaznak rendelkezést, a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (a továbbiakban: Hitelintézeti Törvény) rendelkezései irányadók.

1.6. Az Üzletszabályzat a Lízingbeadó székhelyén, illetve ügyfélforgalmi helyiségében történt kifüggesztése napját követő első munkanaptól kezdődően visszavonásig hatályos.

1.7. A mindenkori hatályos Üzletszabályzat nyilvános, a meghirdetett üzleti órák alatt a Lízingbeadó ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségeiben, valamint a Lízingbeadó minden olyan képviselőjénél, aki jogosult a Lízingbeadó képviseletében Lízingszerződést kötni, bárki megtekintheti. A mindenkori hatályos Üzletszabályzatot a Lízingbeadó honlapján is közzéteszi. A Lízingbeadó a Lízingbevevő kérésére, illetve a Lízingszerződés megkötésekor a Lízingbevevő külön kérése nélkül is díjtalanul átadja a Lízingbevevőnek az Üzletszabályzat egy példányát.

 

      2. Kapcsolattartás


2.1. Együttműködési kötelezettség

2.1.1.A Lízingbeadó és a Lízingbevevő az üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, egymás jogos érdekeit figyelembe véve kötelesek eljárni.

2.1.2 A Lízingbevevő köteles megadni minden, a Lízingszerződéssel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyet a Lízingbeadó döntéséhez, a jogügylet vagy a Lízingbevevő megítéléséhez szükségesnek tart. Így különösen köteles a Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani éves beszámolóját, és lehetővé tenni, hogy üzleti könyveit és egyéb okmányait, természetes személyek esetében pedig az ügyfél átvilágításhoz szükséges adatokat a Lízingbeadó megvizsgálhassa és leellenőrizhesse.

2.2. Értesítési, tájékoztatási kötelezettség

2.2.1.A Lízingbeadó és a Lízingbevevő a lehetséges legkorábbi időpontban tájékoztatják egymást a fennálló üzleti kapcsolatuk, így különösen a Lízingszerződés teljesítése szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, adatokról, illetve azok változásáról.

2.2.2.A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót haladéktalanul értesíteni az Üzletszabályzat 3.3. pontjában megjelölt Lízingkérelmi nyomtatványon, valamint a Lízingszerződésben feltüntetett bármely adata megváltozásáról. Ha a Lízingbevevő olyan szervezet, amely a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény (a továbbiakban: Cégtörvény) hatálya alá tartozik, köteles a cégjegyzékben nyilvántartott adatai változásáról haladéktalanul értesíteni a Lízingbeadót a cégbíróság változásbejegyzést elrendelő végzése másolatának megküldésével.

2.2.3.A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót késedelem nélkül értesíteni, ha a következő események bármelyike bekövetkezett, vagy bekövetkezése előre láthatóvá vált:

 1. a) a Lízingszerződés teljesítésének biztosítására a Lízingbeadó javára alapított biztosíték értéke jelentősen, legalább 20 %-ot elérő mértékben csökken;
 2. b) a Lízingbevevő ellen felszámolási vagy végrehajtási eljárást kezdeményeznek, a Lízingbevevő felszámolási eljárást kér maga ellen, illetve a Lízingbevevő csődeljárás vagy végelszámolás megindítását kezdeményezi;
c) a Lízingbevevő a lejárt adó-, illeték-, vagy járulék fizetési kötelezettségének teljesítésével 60 napot meghaladó késedelembe esett;
 3. d) a Lízingbevevő jogutódlás nélküli vagy jogutódlással történő megszűnését (átalakulását) határozza el;
e) a cégbíróság a Lízingbevevőt megszűntnek nyilvánítja vagy hivatalból törli a cégjegyzékből.
  2.2.4.A Lízingbevevő köteles a számviteli törvény szerinti beszámolóját a tárgyévet követő május 31-ig megküldeni a Lízingbeadó részére.

2.2.5.A tájékoztatással, értesítéssel kapcsolatos költséget az a fél viseli, akinél a tájékoztatási, értesítési kötelezettség felmerült. A Lízingbevevő a Lízingszerződésben, a Lízingszerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben, illetve az Üzletszabályzatban meghatározottakon túl pótlólagos tájékoztatást kérhet a Lízingbeadótól a Lízingszerződésben meghatározott kötelezettsége teljesítéséhez szükséges keretek között. A pótlólagos tájékoztatás költsége — a Felek eltérő megállapodása hiányában — a Lízingbevevőt terheli.

2.2.6.Az Üzletszabályzat jelen 2.2. fejezetében meghatározott értesítési, tájékoztatási kötelezettségnek a Lízingbevevő részéről történő megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

 

2.3. Az értesítés módja

 

2.3.1.A Felek a Lízingszerződéssel, a biztosítéki szerződéssel, a Lízingszerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekkel, valamint az Üzletszabályzattal kapcsolatos, a másik félhez intézett minden értesítést, tájékoztatást, ajánlatot, nyilatkozatot, kérést, észrevételt, panaszt írásban kötelesek megtenni. A Lízingbeadó a Lízingbevevő kérésére, a Lízingbevevő megfelelő azonosítása után, telefonon tájékoztatást adhat a Lízingbevevőnek olyan kérdésekben, amelyek a Lízingbevevőnek a Lízingszerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséhez szükségesek, vagy azt elősegítik.

2.3.2.A Lízingbeadó a Lízingbevevő részére szóló értesítést, tájékoztatást, ajánlatot, nyilatkozatot és egyéb dokumentumot (a továbbiakban együtt: Iratok) a Lízingbevevő által megadott címre postai úton vagy személyes kézbesítés útján küldi meg. A Lízingbeadó az Iratokat nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni, kivéve a lízingbevevői kötelezettségek teljesítésére vonatkozó felszólítást, a lízingszerződés azonnali hatályú felmondására vonatkozó lízingbeadói nyilatkozatot, a lízingszerződés egyoldalú módosításával kapcsolatos dokumentumokat. A Lízingbeadó nem felel azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy a Lízingbevevő pontatlan címet vagy nevet adott meg, illetve a címe időközben megváltozott, és erről elmulasztotta a Lízingbeadót értesíteni, és emiatt az Iratok kézbesítése elhúzódik vagy eredménytelen.

A Lízingbeadó által – nem tértivevénnyel, vagy ajánlottan – küldött írásos értesítéseket, ellenkező bizonyításig, a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
Amennyiben a Lízingbeadó valamely küldeményt tértivevénnyel, vagy ajánlottan ad postára, a küldeményt a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett Lízingbevevő az iratot nem vette át (pl.: ismeretlen helyre költözött). Amennyiben a küldemény átvételére azért nem került sor, mert a Lízingbevevő az átvételt megtagadta, úgy a küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni.

2.3.3. A Lízingbeadó a Lízingbevevők széles körének szóló értesítési, tájékoztatási kötelezettségének hirdetmény (a továbbiakban: Hirdetmény) útján tesz eleget. A Lízingbeadó a Hirdetményeit a saját ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben függeszti ki. A Hirdetményt azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amely közvetlenül követi azt a munkanapot, amelyen a Hirdetmény kifüggesztése a Lízingbeadó székhelyének ügyfélforgalmi helyiségében, illetve az ügyfélforgalmi helyiségeiben megtörtént. A Hirdetmény módosítására az Üzletszabályzat 4.3 pontjában foglaltak az irányadók.

A Lízingbeadó a lízingügylethez kapcsolódó ügyleti kamatot, költséget, díjat, késedelmi kamatot jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A Lízingbevevő számára hátrányos, egyoldalú szerződésmódosításra az alább megjelölt esetekben kerülhet sor.

(A Lízingbeadó tájékoztatja a Lízingbevevőt, hogy az itt írt feltételek egy adott időpontban egymással ellentétes, vagy arányaiban eltérő változást /növekedést, csökkenést/ mutathatnak. A Lízingbeadó minden esetben az adott időpontban tényleges hatással bíró feltételeket, hatásuk arányában veszi figyelembe a kondíciók konkrét mértékének a meghatározásánál.)

Módosításra okot adó körülmények különösen:

      1. a) a jogi, szabályozói környezet változása

 • a Lízingbeadó tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a bankra kötelező egyéb szabályozók megváltozása,
 • a Lízingbeadó közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése,
 • a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása,

      1. b) a pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása

 • a Lízingbeadó forrásköltségeinek változása,
 • a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása,
 • a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása,
 • a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása,
 • a bankközi hitelkamatok változása,
 • a fogyasztói árindex változása,
 • FXSWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása,
 • A Lízingbeadó által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának emelkedése,
 • az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése,

      1. c) a Lízingbeadó működési feltételek megváltozása

 • a lízingbevevőért vállalt kockázat tényezőinek változása, ideértve az adós fizetési képességének, készségének változását, és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást, illetve a biztosítékok értékesíthetőségében bekövetkezett változást
 • és az előzőekben felsoroltak eredményeként a lízingebadó kockázati kamatfelárának változása.
 • 3.4.A Lízingbevevő a Lízingbeadó részére szóló Iratokat postai úton köteles megküldeni a Lízingbeadó székhelyére, vagy személyesen köteles átadni a Lízingbeadó képviselőjének a Lízingbeadó, ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében. A Lízingbeadó jogosult elfogadni, hogy a Lízingbevevő telefaxon tegyen eleget értesítési, tájékoztatási kötelezettségének, de egyúttal kérheti az értesítés, tájékoztatás postai úton történő megerősítését. Ebben az esetben, ha a postai úton történő megerősítés 5 napon belül a Lízingbeadóhoz nem érkezik meg, akkor a Lízingbeadó úgy tekintheti, hogy a Lízingbevevő az értesítési, tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.
 • 3.5.Ha a Lízingbevevő által a Lízingbeadótól várt valamely értesítés — például a havi számla — nem érkezett meg, a Lízingbevevő köteles a várt értesítés rendes körülmények közötti megérkezését követő naptári hónap 15. napjáig a Lízingbeadót értesíteni. A Lízingbevevő e kötelezettségének megszegéséből eredő kárért a Lízingbeadó nem felel.

      3. A Lízingbevevő, illetve képviselőjének azonosítása, személyes adatok védelme


3.1. A Lízingszerződés megkötése előtt a Lízingbeadó az ügyfél-azonosítás keretében a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott dokumentumok alapján azonosítja a Lízingbevevőt – ideértve a Lízingbevevő(k) képviselőjét, rendelkezésre jogosultját, meghatalmazottját is. A Lízingbevevő az alább megjelölt személyazonosító okmányokat köteles a Lízingbeadó részére bemutatni:

– Belföldi természetes személy:

a.) személyazonosító igazolványa (személyi igazolvány) és lakcímet igazoló

hatósági igazolványa, vagy

b.) útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy

c.) kártya formátumú vezetői engedély (fényképes, plasztik alapú) és lakcímet

igazoló hatósági igazolvány

– Külföldi természetes személy:

a.) Útlevél, vagy

b.) személyazonosító igazolvány, feltéve, mindkét esetben, hogy az magyarországi

tartózkodásra jogosít, vagy

c.) tartózkodási jogot igazoló okmány,

d.) tartózkodásra jogosító okmány.

A Lízingbevevő hozzájárulásával fenti személyazonosító okmányairól Lízingbeadó jogosult másolatot készíteni, a lakcímkártya hátulját kivéve.

3.2. Amennyiben a Lízingbevevő nem természetes személy, a Lízingbevevő képviselője személyazonosságának megvizsgálásán túl a Lízingbeadó elvégzi a Lízingbevevő azonosítását is. A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Lízingbevevő a megfelelő, 30 napnál nem régebbi dokumentumok benyújtásával köteles hitelt érdemlően igazolni, hogy

a.)  a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte (hiteles cégkivonat, vagy cégmásolat), vagy a bejegyzési kérelmet (cégbíróság által érkeztetett bejegyzési kérelem + társasági szerződés) benyújtotta

b.)  egyéni vállalkozó esetén azt, hogy adószámmal rendelkezik (vállalkozói igazolvány), vagy az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta

c.)  más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént (bejegyzési, nyilvántartásba vételi okirat), illetve a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta (nyilvántartást vezető szerv által érkeztetett bejegyzési kérelem)

d.)  külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országa joga szerinti bejegyzése, vagy nyilvántartásba vétele megtörtént (bejegyzési, nyilvántartásba vételi okirat)

Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a nevében, vagy megbízása alapján eljáró személy, mint természetes személy azonosítása is szükséges a jelen rendelkezések szerint.

3.3. A Lízingbevevő, illetve képviselője köteles a Lízingszerződés megkötését megelőzően kitölteni a Lízingbeadó által e célból rendszeresített Lízingkérelmi nyomtatványt (a továbbiakban: Nyomtatvány), amely a természetes személy Lízingbevevő személyes adatainak, illetve a nem természetes személy Lízingbevevő (cég) adatainak, továbbá a Lízingbevevő képviselője személyes adatainak nyilvántartására szolgál. A Nyomtatvány valótlan adattal (adatokkal) való kitöltése a Lízingbevevő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül és a Lízingbeadót a valótlan adatok feltüntetéséből származó következményekért felelősség nem terheli.

3.4. Az írásbeli meghatalmazáson alapuló képviseleti joggal rendelkező természetes személy személyazonosságának megállapítására, illetve az ilyen személy által képviselt Lízingbevevő azonosítására az Üzletszabályzat 3.1. és 3.2. pontjában foglaltak megfelelően irányadók.

3.5. A Lízingbeadó köteles meggyőződni a Lízingbevevőt képviselő személy képviseleti jogosultságáról. A Lízingszerződéssel kapcsolatban a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben képviselni jogosult személyek képviseleti jogát és aláírását a Lízingbeadó mindaddig érvényesnek tekintheti, amíg a képviseleti jog megszűnéséről szóló írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett.

3.6. A Lízingbeadó jogosult a rendelkezésére álló aláírási címpéldány-másolat alapján a hozzá benyújtott okmányokon szereplő aláírások valódiságát vizsgálni, de nem felel az elvárható gondosság mellett sem felismerhető hamis vagy hamisított aláírásból eredő kárért.

3.7 A Lízingbeadó a természetes személy Lízingbevevők, illetve a Lízingbevevőt képviselő természetes személyek, a Lízingbevevő természetes személy meghatalmazottjai, valamint a biztosítékot nyújtó természetes személyek, valamint a lízingügyletben érintett egyéb természetes személyek (továbbiakban együttesen: Ügyfél) személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendele (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint az Ügyfelek személyes adatainak védelemére vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

A Lízingbeadó az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik az Ügyfél személyes adatainak technikai védelméről és biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

3.8.  A Lízingbeadó személyes adatokat az Ügyfél hozzájárulása, valamint a GDPR rendelkezése alapján kezel.

3.9.  A Lízingbeadó a Lízingszerződés megkötését megelőzően és a szerződés jogviszony időtartama alatt a szerződés megkötésével, teljesítésével, végrehajtásával kapcsolatosan az Ügyfél által részére átadott és a nyilvántartásaiban kezelt személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, megfelelő adatvédelem és adatbiztonság biztosítása mellett. Az Ügyfél bármikor jogosult megismerni, hogy személyével kapcsolatosan a Lízingbeadó mely személyes adatait kezeli. 
Az adott ügylet vonatkozásában kezelt személyes adatok felsorolását az ügyletre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, a megkötött Lízingszerződések, valamint a Lízingbeadó Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazzák.

3.10.  A Lízingbeadó az Ügyfelektől felvett, illetve az érintett által átadott, illetőleg bármilyen módon a Lízingbeadó rendelkezésére bocsátott vagy tudomására hozott – ideértve az érintettnek a Lízingbeadóhoz benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá bármely egyéb formában a Lízingbeadó számára hozzáférhetővé tett személyes adatait a banktitokra és az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban különösen az alábbi célokból kezeli:

– a Lízingbeadó és Ügyfél között létrejött Lízingszerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása és értékesítése;

– az Ügyfél azonosítása, illetve személyazonosságának, azonosító adatainak, okmányainak ellenőrzése;

–  minőségi és hatékony ügyfélkiszolgálás biztosítása – ideértve különösen az ügyfélkiszolgálást elősegítő informatikai rendszerek működtetését is;

 • –  kockázatkezelés – ideértve a kockázatelemzést, a kockázatmérséklést és értékelést;
 • –  Ügyfél- és hitelminősítés;
 • –  statisztikai elemzés és/vagy adatszolgáltatás;
 • –  panaszkezelés és vitarendezés;
 • –  üzleti ajánlatok adása, piackutatás, ügyfél-elégedettségi felmérés, ügyfélkapcsolat-kezelés, közvélemény-kutatás, valamint általában a marketing célú felhasználás és kapcsolattartás;
 • –  egyéb, általában jogszabályon alapuló adatkezelési kötelezettségek teljesítése – mint például a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása érdekében lefolytatott ügyfél-átvilágítás, a Bankot az Ügyfél vonatkozásában terhelő adókötelezettségek teljesítése, a Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatszolgáltatás, egyéb hatósági adatszolgáltatás (rendőrségi, bírósági, nemzetbiztonsági megkeresések);

–  személy- és vagyonvédelem, illetve általában a titokvédelem;

 • –  a Lízingbeadó tevékenységének, működésének ellenőrzése, felügyelete. 
A Lízingbeadó és Ügyfél közötti szerződéshez kapcsolódó, egyéb adatkezelési célokat a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, a Lízingszerződések, illetve a Lízingbeadó Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazzák.

3.11. A Lízingbevevő hozzájárul ahhoz is, hogy a Lízingbeadó, a Lízingszerződéssel kapcsolatban biztosítási jogviszonyban álló Biztosító részére, a Lízingbevevő vonatkozásában banktitoknak minősülő adatot szolgáltasson, illetve ilyen adatot a Biztosítótól átvegyen.

 

      4. Lízingszerződés megkötése és Lízingszerződés módosítás


4.1.  A Lízingszerződés megkötése írásban történik.

4.2.  A Felek a Lízingszerződést csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

4.3.  A Lízingbeadó jogosult az Üzletszabályzatot, a Hirdetményt, illetve bármely ÁSZF-t egyoldalúan módosítani fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő esetén. Amennyiben a Lízingbeadó az Üzletszabályzat, Hirdetmény, illetve ÁSZF kamatot, díjat, költséget, egyéb szerződési feltételt érintő rendelkezését egyoldalúan, a Hpt. szerint fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő számára kedvezőtlenül módosítja a Lízingbeadó a módosítást annak hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően az ügyfélfogadásra nyitva álló saját helységeiben kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja a Lízingbevevőket, valamint a Lízingbevevők számára a Lízingbeadó internetes honlapján is elérhetővé teszi a módosítást. A Lízingebadó fogyasztónak minősülő Lízingbevevő esetén az Üzletszabályzatot, a Hirdetményt, illetve bármely ÁSZF-t kizárólag a jelen Üzletszabályzat kiegészítésében foglaltaknak megfelelően módosíthatja egyoldalúan.

A Lízingbevevő számára kedvezőtlen változást nem jelentő módosításokról a Lízingbeadó az Ügyfelet legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző banki munkanapon értesíti a módosítás ügyfélfogadásra szolgáló saját helységeiben és kifüggesztése útján, valamint a módosítást a Lízingbeadó honlapján is közzéteszi.

Ha a Lízingbevevő a Lízingbeadó által kezdeményezett módosítást nem fogadja el, a Lízingbeadó úgy tekinti, hogy a módosítás hatálybalépésének napjával a Lízingbevevő a módosítással érintett szerződést felmondta. Ebben az esetben a Lízingbeadó és a Lízingbevevő kötelesek egymással legkésőbb a felmondási idő lejártáig elszámolni, tartozásaikat megfizetni, illetve követeléseikről rendelkezni. Ha a Lízingbevevő a módosítás ellen, annak hatálybalépési napjáig írásban nem tiltakozik, a Lízingbeadó úgy tekinti, hogya Lízingbevevő a módosítást elfogadta.

 

      5. A Felek egymással szembeni fizetési kötelezettségének teljesítése


5.1.  A Lízingbevevő a Lízingbeadó által nyújtott szolgáltatásért kamatot, illetve díjat (a továbbiakban együtt: Ellenérték) fizet.

5.2.  Az Ellenérték mértékét a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között megkötött Lízingszerződés részletesen tartalmazza – így a Lízingszerződés, továbbá a Hirdetmény rendelkezik valamennyi a Lízingszerződés szerint fizetendő egyszeri díjról, költségről, jutalékról és a rendszeresen – havonta – fizetendő lízingdíjról, a lízingdíj tartalmáról – ideértve a tőke, kamat, kezelési költség arányát és mértékét, számításuk alapját és módját, továbbá tartalmazza a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeit és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesítésének módját következményeit, melyeket egyebekben a biztosítéki szerződések is tartalmaznak.

5.3.  A tőke törlesztése, valamint a kamat és díj megfizetése a Lízingszerződésben vagy a Lízingszerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határnapokon, illetve legkésőbb a Lízingszerződésben vagy a Lízingszerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határidő utolsó napján esedékes. Amennyiben az esedékesség határnapja, illetve a fizetési határidő utolsó napja nem munkanap, a fizetési kötelezettség a fizetési határnapot követő első munkanapon válik esedékessé.

5.4.  A Lízingbevevő a fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a késedelem idejére késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben a Lízingszerződés vagy a Hirdetmény eltérően nem rendelkezik, a késedelmi kamat alapja a késedelmesen megfizetett összeg, mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.

5.5.  A kamat kiszámításának módját az egyes Lízingszerződésekre irányadó Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. A kamatszámítás alapjául szolgáló időtartam kezdő napja a tőke kihelyezésének napja, záró napja pedig a tőke, illetve résztörlesztés esetén az adott tőkerész Lízingbevevő általi visszafizetésének napját megelőző nap.

5.6. A Lízingbeadó a késedelmi kamatot, valamint az időtartamhoz kötött díjakat napi kamatszámítással határozza meg a következő képlet alapján:

tőke x kamatláb   x  naptári napok száma

100                             365

 

5.7. Amennyiben a jelen Üzletszabályzat, az Általános Szerződési Feltételek vagy a Lízingszerződés másként nem rendelkezik, a Lízingszerződésben foglalt szolgáltatások teljesítése kapcsán a Lízingbeadónál közvetlenül vagy közvetetten felmerülő szükséges költségek — így különösen a lízingtárgy biztosítási díja, az esetleges hatósági eljárás költségei, illetékei, a jogi és egyéb szakértői költségek, valamint a Lízingbevevő szerződésszegése esetén a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadót megillető követelés (ek) érvényesítésével kapcsolatos költségek — a Lízingbevevőt terhelik.

5.8. A Lízingbevevő a Lízingbeadóval szembeni fizetési kötelezettségének az alább megjelölt fizetési módon köteles eleget tenni:

 1. a) banki átutalással a Lízingbeadónak a Lízingszerződésben megjelölt bankszámlájára;
 2. b) nem a Lízingbeadó által előrenyomtatott postai készpénz átutalási megbízással a

Lízingbeadónak a Lízingszerződésben megjelölt bankszámlájára;

 1. c) a Lízingbevevő felhatalmazása alapján a Lízingbeadó által benyújtott csoportos beszedési megbízásnak a Lízingbevevő számlavezető bankja által történt teljesítésével;
 2. d) készpénzfizetéssel a Lízingbeadó számlavezető bankjának fiókjaiban Lízingbeadónak a Lízingszerződésben megjelölt bankszámlájára.

5.9. A Lízingbevevő valamennyi bankszámlája vonatkozásában a bankhoz címzett felhatalmazó levél Lízingbeadó részére történő átadásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogy a vele szembeni esedékes követelését a bankszámlája terhére benyújtott azonnali beszedési megbízással szedje be. Ebben az esetben a Lízingbevevő köteles gondoskodni arról, hogy elsődlegesen Lízingbeadónak megadott bankszámláján a Lízingbeadó követelésének esedékességét megelőző 3 banki munkanapon legalább az esedékes fizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges összegű lekötetlen követelése legyen. A Lízingbevevő az azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatát a Lízingbeadó felé fennálló összes tartozása teljesítését megelőzően csak a Lízingbeadó írásbeli hozzájárulásával változtathatja meg vagy vonhatja vissza.

5.10.  A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szembeni fizetési kötelezettségét a következő módon 
teljesíti: 
a) Lízingbevevő által megjelölt bankszámlára való banki átutalással.

5.11.  Amennyiben a fizetés:

 • a)  az 5.8. (a), (b), illetve (c) vagy az 5.10. (a) pontban megjelölt módon történik, a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja az a naptári nap, amikor a fizetés címzettjének bankszámláján a számlavezető hitelintézet az átutalt összeget jóváírja, azzal, hogy amennyiben a fizetés az 5.8. (c) pontban megjelölt módon történik, és a Lízingbevevő bankszámláján elegendő fedezet áll rendelkezésre a Lízingbevevő Lízingbeadóval szembeni fizetési kötelezettsége Lízingszerződésszerű teljesítésére, a Lízingbevevő nem esik késedelembe, ha a fizetési kötelezettség tárgyát képező összeg azért nem kerül jóváírásra az esedékesség időpontjáig a Lízingbeadó bankszámláján, mert a Lízingbeadó elmulasztotta megfelelő időben megtenni a szükséges lépéseket az azonnali beszedési megbízás érvényesítésére;
 • b)  az 5.8. (d) pontban megjelölt módon történik, a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja a Lízingbeadó számlavezető Bankja fiókjában történő befizetés napja;
  5.12. Az Üzletszabályzat alkalmazásában banki munkanapnak minősül az olyan naptári nap, amely munkanap, és nem minősül banki könyvelési szünnapnak és/vagy banki pénztári szünnapnak.

5.13. A Lízingbevevő abban az esetben is köteles a fizetési kötelezettségét esedékességekor teljesíteni, ha a havi számlát vagy fizetési értesítőt a Lízingbeadótól bármilyen ok miatt nem kapta meg.

 

      6. Biztosítékok


6.1.  A Lízingbevevő a Lízingszerződés megkötésekor, illetve a Lízingbeadó kérésére a Lízingszerződés hatálya alatt bármikor köteles a Lízingbeadó által megfelelőnek minősített biztosítékot nyújtani a Lízingbeadó részére a Lízingszerződésben vállalt kötelezettsége szerződésszerű teljesítésének biztosítására. Amennyiben a biztosíték értéke a Lízingszerződés hatálya alatt legalább 20 %-ot elérő mértékben csökken, a Lízingbevevő a Lízingbeadó felszólítására köteles pótlólagos biztosítékot nyújtani. A biztosíték nyújtásakor a Lízingbeadó határozza meg, hogy az egyes biztosítékokat milyen értéken fogadja el.

6.2.  A Lízingbeadó a Lízingbevevő hitelképességétől, illetve a Lízingtárgy jellegére tekintettel egyszerre több vagy más, a magyar anyagi jogi jogszabályok által szabályozott biztosítékok nyújtását is meghatározni. A biztosíték elsősorban jelzálogjog, készfizető kezesség, óvadék lehet. A Lízingbeadó és a Lízingbevevő a Lízingszerződésben határozzák meg azokat a biztosítékokat, amelyek a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeinek biztosítására szolgálnak. A biztosítékokat, azok érvényesítésének módját, következményeit külön okiratok tartalmazzák. A Lízingbevevő nem teljesítése, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a Lízingebadó jogosult követelései érvényesítése érdekében a meglévő biztosítékok közül bármelyiket – akár egyidejűleg is – igénybe venni. A biztosíték(ok) felhasználásáról, azok sorrendjéről a Lízingbeadó saját belátása szerint dönt. A Lízingbeadó a biztosíték(ok) érvényesítése után írásban tájékoztatja a Lízingbevevőt a Lízingszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségekről vagy azok megszűnéséről.

6.3.  A kezes a Lízingbeadóval kötött készfizető kezességi szerződésben a Lízingbevevőnek a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadóval szembeni tartozásáért, valamint annak járulékaiért (késedelmi kamat, esetleges végrehajtási vagy más, a jogérvényesítéssel kapcsolatos költség) vállal készfizető kezességet. Amennyiben több személy vállal készfizető kezességet a Lízingbevevőnek a Lízingbeadóval szembeni fizetési kötelezettségéért, a kezesek egyetemlegesen felelnek.

6.4.  Ha a Lízingbevevő biztosítékként jelzálogjogot alapít a Lízingbeadó javára, köteles a zálogtárgyat rendeltetésszerűen használni, kezelni, üzemeltetni, és épségét megőrizni. Amennyiben a Lízingbevevő e kötelezettségét megszegi, a Lízingbeadó jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket a zálogtárgyat fenyegető veszély elhárítására. Ha a zálogtárgy állagának romlása veszélyezteti a Lízingbeadó követelésének kielégítését, a Lízingbeadó kérheti a zálogtárgy állagának helyreállítását, vagy az Üzletszabályzat 6.1. pontjával összhangban pótlólagos biztosíték adását. A Lízingbeadó jogosult a zálogtárgy állapotát ellenőrizni, a Lízingbevevő pedig köteles ennek során a Lízingbeadóval együttműködni.

6.5.  A Lízingbeadó óvadék tárgyául átruházható betéti okiratot és forgalomképes értékpapírt fogad el. A Lízingbeadó névre szóló értékpapírt csak üres forgatmánnyal ellátva fogad el óvadékul.

6.6.  Amennyiben a Lízingbevevő biztosítékként 2014. március 15. napját megelőzően vételi jogot engedett a Lízingbeadó javára a tulajdonában álló vagy a tulajdonába kerülő valamely vagyontárgyon, a biztosítéki szerződésben a Felek meghatározták azt az árat, amelyen a Lízingbeadó vételi jogával élve megszerezheti a vételi joggal terhelt vagyontárgy tulajdonjogát. A Lízingbeadó vételi joga határozott időre, de legfeljebb öt évre jön létre. Amennyiben a Lízingbevevő meghal (jogutód nélkül megszűnik) a Lízingszerződésben (biztosítéki Lízingszerződésben) meghatározott vételi jogot Lízingbeadó az örökössel (örökösökkel), jogutóddal (jogutódokkal) szemben is jogosult gyakorolni. A vételi jog a Lízingszerződés bármely esetben történő megszűnése, megszüntetése esetén Lízingbeadó által abban az esetben is 
gyakorolható, ha a Lízingszerződés és az Általános Szerződési Feltételek a vételi jog gyakorlását a Lízingszerződés felmondása esetére határozzák meg.

6.7.  Ha a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szembeni fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, a Lízingbeadó jogosult szabad belátása szerint a Lízingbevevő által nyújtott biztosítékok bármelyike terhére követelését érvényesíteni. Amennyiben a Lízingbeadó érvényesíti a biztosítéki szerződésben meghatározott jogát, kielégítési jogának gyakorlását követően elszámol a Lízingbevevővel.

6.8.  A biztosíték nyújtásával, kezelésével, és érvényesítésével kapcsolatos minden költség 
a Lízingbevevőt terheli.

6.9.  A Lízingbevevő e fejezetben foglalt bármely kötelezettségének megsértése a 
Lízingszerződés súlyos megszegésének minősül.

 

      7. Banktitok, információnyújtás harmadik fél részére


7.1.  A Felek az egymással fennálló kapcsolatukra, a Lízingszerződés tartalmára, illetve a másik félre vonatkozó, az üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott nem nyilvános információt bizalmasan kezelik és azt az üzleti kapcsolat, így különösen a Lízingszerződés megszűnése után is kötelesek bizalmasan kezelni.

7.2.  A Lízingbeadó a tudomására jutott, a Hitelintézeti Törvény szerint banktitoknak minősülő információkat a banktitokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően banktitokként kezeli, azokat — a Lízingbevevő közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a banktitkok pontosan meghatározott köre alóli felmentést tartalmazó nyilatkozatában megjelölt személyeken kívül — csak a jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek szolgáltatja ki.

7.3.  A Lízingbeadót a banktitok megtartásának kötelezettsége a Lízingszerződés megszűnése után is köti.

7.4.  Központi Hitelinformációs Rendszer

7.4.1 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy nem jelenti a banktitok sérelmét, ha a Lízingbeadó (vagy referenciaadat-szolgáltató) a Lízingbevevő (vagy nyilvántartott) személyi-, cég-, hitel- és egyéb, az igénybevett pénzügyi szolgáltatással kapcsolatban rendelkezésére álló azon adatait, melyet a központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás (a továbbiakban: BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagy BISZ) , a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) alapján kezelhet (ún. referencia adat), a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére, a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítására az adósok és a referenciaadat- szolgáltatók – többek között a pénzügyi intézmények – biztonságának érdekében a KHR tv.-ben előírt kötelezettségei teljesítésének érdekében átadja.

Az átadott adatok kizárólag a KHR tv-ben meghatározott célra, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy a vállalkozás által bármely referencia adatszolgáltatónál kezdeményezhető tájékoztatás megadásának céljára használhatóak fel.

7.4.2 Adatátadás természetes személyek esetén

7.4.2.1 Adatszolgáltatás szerződéskötésről
A Lízingbeadó pénzügyi lízing szerződés megkötését követően haladéktalanul átadja a BISZ részére az alábbi referenciaadatokat:

– azonosító adatokat: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím;

– az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződéses adatokat: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.

7.4.2.2  Adatszolgáltatás valótlan adatközlésről
A Lízingbeadó a BISZ-nek átadja ezen kívül azon természetes személy referencia adatait is (azonosító adatai, valamint a következő szerződési adatok: igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma), aki a 7.4.2.1. pontban meghatározott adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés kezdeményezése során valótlan adatot közölt, és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a 2013. június 30-ig hatályban volt, Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 274-277. §-ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 342., 343., 345. és 346. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapította meg.

7.4.2.3  Adatszolgáltatás lejárt és meg nem fizetett tartozásról
A Lízingbeadó a BISZ részére átadja annak a természetes személy ügyfélnek a referencia adatait is(a 7.4.2.1. pont szerinti azonosító adatait, valamint szerződési adatait: szerződés típusa és azonosítója (száma), szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a fizetési késedelem kezdete, lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege és pénzneme), aki a 7.4.2.1.pontban meghatározott adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és a meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbérösszeget és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Az adatátadás tervezett végrehajtását 30 nappal megelőzően a Lízingbeadó írásban tájékoztatja az érintettet arról, hogy referencia adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kövezettségének.
A Lízingbeadóval szemben fennálló több jogviszony egyidejű fennállása esetén előzőekben meghatározott szerződésszegést a Lízingbeadó jogviszonyonként külön- külön veszi figyelembe.

7.4.3 Adatátadás vállalkozások esetén

7.4.3.1 Adatszolgáltatás szerződéskötésről
A Lízingbeadó a BISZ részére átadja vállalkozói ügyfelei pénzügyi lízing szerződés megkötésével kapcsolatos azonosító adatait (cégnév, név, székhely, cégjegyzék szám, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, adószám) valamint a szerződési adatait (szerződés típusa és azonosítója /száma/, megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, a szerződés megszűnésének módja, a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.

7.4.3.2 Adatszolgáltatás 30 napon túli tartozásról
A BISZ részére a Lízingbeadó átadja továbbá annak a vállalkozásnak az alábbi referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt (azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám;- az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; a szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja; a késedelem bekövetkezésének időpontja; a késedelem bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés; előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme; fennálló tőketartozás összege és pénzneme.)

7.4.4 Ügyfélvédelem
Természetes személy ügyfélnek a 7.4.2.1. pont szerinti referencia adatok átadását megelőzően írásban nyilatkoznia szükséges a Lízingbeadó részére, hogy hozzájárul-e a KHR-ben kezelt adatainak a KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Ezt a hozzájárulását – az adatok KHR-ben történő nyilvántartásának időtartama alatt – bármikor megadhatja. Ha nem járul hozzá adatai KHR-ből történő átvételéhez, úgy a KHR a fenti referencia-adatokon kívül a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatokat tartalmazza, így a nyilatkozat keltét (hely, dátum), referenciaadat-szolgáltató azonosító adatait, az ügyfél azonosító adatait és a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzést. Az írásbeli nyilatkozat vonatkozik valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre. Amennyiben az ügyfél az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződései vonatkozásában az írásbeli nyilatkozata tartalmán a későbbiekben változtat, és írásbeli hozzájárulását visszavonja vagy megadja, úgy minden esetben a legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére.

A 7.4.2.2- 7.4.2.3. pontokban meghatározott esetekben a referencia adatszolgáltató által kezelt adatok más referencia-adatszolgáltató általi átvételéhez természetes személy ügyfeleink hozzájárulása nem szükséges.

A Lízingbeadó a KHR tv-ben foglalt feltételek fennállása esetén 5 munkanapon belül köteles az általa kezelt referencia adatokat a BISZ felé írásban átadni.

A Lízingbeadó referenciaadat átadásának időpontja:

      7. a) a 7.4.2.1, valamint a 7.4.3.1 pontokban meghatározott szerződések megkötésének időpontja,
      8. b) a 7.4.2.3, valamint a 7.4.3.2 pontokban meghatározott adatszolgáltatásra okot adó időtartam letelte,
      9. c) a 7.4.2.2 pontban meghatározott esetben az okirati bizonyíték rendelkezésre állásának időpontja,vagy a jogerős bírósági határozat tartalmáról való tudomásszerzés időpontja.

A Lízingbeadó a már átadott referencia adatok módosulása esetén a módosult adatot a módosulásról való tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül írásban adja át a BISZ részére.
A Lízingbeadó a tárgyhót követő ötödik munkanapig adja át a BISZ részére a fennálló tőketartozás összegére és pénznemére, a szerződéses összeg törlesztő részletének összegére és devizanemére vonatkozó referencia adatot.

Amennyiben a nyilvántartott természetes személy az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés hatálya alatt előtörlesztést teljesít, a Lízingbeadó az előtörlesztést követő öt munkanapon belül átadja a BISZ részére a következő adatokat: az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme.

A Lízingbeadó köteles a nyilvántartott személyt az adatátadást követő 5 munkanapon belül – a fennálló tőketartozás összegére, valamint a szerződéses összeg törlesztő részletének összegére és devizanemére vonatkozó havi rendszeres adatátadás kivételével – írásban tájékoztatni az adatátadás megtörténtéről.

Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át.

A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen férhetett hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.

A Lízingbeadó a tájékoztatás iránti kérelmet a BISZ-nek haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül továbbítja, amely 3 napon belül a kért adatokat zárt módon, kézbesítési bizonylattal feladott irat formájában a Lízingbeadónak megküldi, amely azt a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonylattal feladott irat formájában eljuttatja a kérelmezőnek.

A BISZ a tájékoztatási kötelezettségét – ha ezt a Lízingbevevő külön kéri – elektronikus adatközlés útján is teljesítheti.

7.4.5  A nyilvántartott kifogást emelhet a Lízingbeadónál vagy a BISZ-nél referencia adatainak a BISZ részére történt átadása, azoknak a BISZ általi kezelése ellen és kérheti a referencia adat helyesbítését, illetve törlését.
A kifogás, annak Lízingbeadó által történő kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kivizsgálásra kerül és ennek eredményéről a Lízingbeadó a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonylattal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatja. 
Ha a Lízingbeadó a kifogásnak helyt ad, köteles a helyesbített, vagy törlendő referencia adatot – a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett – a BISZ részére haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül átadni, amely a változtatást 2 munkanapon belül köteles átvezetni. A BISZ a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referencia adatot továbbított. 
A nyilvántartott, a kifogása tárgyában kapott tájékoztató kézhezvételét követő 30 napon belül, vagy, ha a Lízingbeadó, illetőleg a BISZ a tájékoztatási kötelezettségének a megállapított határidőn belül nem tesz eleget, akkor a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltét követő 30 napon belül keresetet indíthat a nyilvántartott lakóhelye szerinti illetékes helyi bíróságnál a Lízingbeadó és a BISZ ellen a nyilvántartott referencia adatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából, avagy a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása miatt. A BISZ a per megindítását az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referencia adattal együtt köteles nyilvántartani.

7.4.6  A BISZ a referencia adatokat az alábbiakban részletezett időponttól, a meghatározott kivételekkel 5 évig kezeli. Az 5. év eltelte után, illetve a természetes személy esetében a szerződéses jogviszony megszűnését követő további adatkezeléshez való 7.4.7 pont szerinti további adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén, azokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.

Az adatkezelésre meghatározott határidő számításának kezdete:

 • –  a 7.4.2.3., valamint a 7.4.3.2. pontban meghatározott esetben, ha a tartozás nem szűnt meg, az e fejezet szerinti adatátadás időpontjától számított ötödik év vége;
 • –  az adat átadásának időpontja a 7.4.2.2. pontban meghatározott esetben;
 • –  a vállalkozásnak a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnésének időpontja. 
A BISZ haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referencia adatot, ha a referenciaadat-szolgáltató nem állapítható meg, vagy ha a tudomására jut, hogy a referencia adat jogellenesen került a KHR-be. A BISZ az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő késedelmes tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a 7.4.2.3. pontjában meghatározott referencia adatot.

7.4.7 A BISZ a természetes személy nyilvántartott 7.4.2.1. szerinti referencia adatait a szerződéses jogviszony megszűnését követően – az alábbi kivétellel – egy munkanapon belül véglegesen és vissza nem állítható módon törli.

A nyilvántartott természetes személy a szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során – a Lízingbeadó útján – írásban kérheti a BISZ-től, hogy adatait a pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a Lízingbeadó útján, azt követően a BISZ-nél közvetlenül, írásban bármikor visszavonható.

      8. A Lízingbeadó és a Lízingbevevő felelőssége


8.1.  A Lízingbeadó a Lízingbevevőnek nyújtott pénzügyi szolgáltatás teljesítése során a pénzügyi vállalkozásoktól általában elvárható fokozott gondossággal, mindenkor a Lízingbevevő jogos érdekeit is szem előtt tartva köteles eljárni.

8.2.  A Lízingbeadó, illetve a Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő kötelezettségei nem vagy nem Lízingszerződésszerű teljesítése esetén csak olyan mértékben és olyan időtartamra mentesül a felelősség alól, amilyen mértékben és ameddig a teljesítést háború, polgári felkelés, terrorista cselekmény, természeti katasztrófa, tűz, robbanás vagy más szükséghelyzet, harmadik személy alkalmazottainak sztrájkja vagy egyéb munkavégzést zavaró cselekménye, harmadik személy berendezéseiben, szoftverében vagy kommunikációs rendszerében bekövetkezett üzemzavar, kimaradás, illetve bármely olyan esemény, amely a Polgári Törvénykönyv alapján a teljesítés — a félnek fel nem róható okból történő — lehetetlenné válását eredményezi (a továbbiakban együtt: vis maior), lehetetlenné teszi, vagy jelentős mértékben megakadályozza. A Lízingbeadót, illetve a Lízingbevevőt vis maior bekövetkezése esetén is kárenyhítési és értesítési kötelezettség terheli.

8.3.  A Lízingbeadó a jogszabályok által meghatározott körben jogosult tevékenysége ellátásához közreműködőt igénybe venni.

8.4.  A Lízingbevevő a Lízingszerződés teljesítése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

 

      9. Lízingszerződés megszegése


9.1. A Lízingbeadó, illetve a Lízingbevevő a másik fél szerződésszegése esetén jogosult a Lízingszerződést a Lízingszerződésben vagy a Lízingszerződésre vonatkozó Általános Lízingszerződési Feltételekben meghatározott feltételekkel és módon felmondani vagy a Lízingszerződéstől elállni.

 

      10. Egyoldalú szerződésmódosítás szabályaifogyasztóval szemben.

 

10.1. A Lízingbeadóa fogyasztóval ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződésként létrejött pénzügyi szolgáltatási szerződésekrevonatkozó Általános Szerződési Feltételeit és a jelen Üzletszabályzatát 2015. február 1. napjától kezdődő hatállyal akkéntmódosítottaa, egészítettekivalamennyi fogyasztóval kötöttpénzügyi lízingszerződés vonatkozásában (a továbbiakban: Módosítás), hogy aMódosítás afogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 33. § (1), (2) bekezdése, 34. § -a alapján, 2015. február 1. napjával kezdődő hatállyal, automatikusan, a törvény erejénél fogva, általános szerződési feltételként, valamennyi 2004. május 1. napja után létrejött, meg nem szűnt, fogyasztóval ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződésként létrejött pénzügyi szolgáltatási szerződés, mint fogyasztói szerződésrészévé válik (a továbbiakban valamennyi ilyen szerződés együtt: szerződés).

10.2. Értelmező rendelkezések:

a) Fogyasztón: az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy adóst, lízingbevevőt, szerződő felet kell érteni.

b) Pénzügyi lízingen: az a tevékenység értendő, amelynek során a lízingbeadó a tulajdonában lévő ingatlant vagy ingó dolgot, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy a használatba adással a lízingbevevő a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot,

c) a hasznok szedésére jogosulttá válik, c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is), d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a lízingbeadó birtokába. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét – amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerződés szerinti árával azonos -, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését.

d) Pénzügyi lízingszerződésen: a pénzügyi lízinget szabályozó szerződést kell érteni.

e) Pénzügyi lízingbe adón: a Lízingbeadót kell érteni.

f) Pénzügyi szolgáltatáson: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerint ilyenként meghatározott fogalmat kell érteni.

g) Költségen vagy díjon: a Hpt-ben és a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvényben ilyenként meghatározott fogalmat kell érteni.

h) Jegybanki alapkamaton: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett jegybanki alapkamatot kell érteni.

i) BUBOR-on: a budapesti bankközi kamatlábat kell érteni.

j) Teljes hiteldíj mutató: a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve.

k) Referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a Lízingbeadónak nincs ráhatása.

l) Referencia-kamatláb periódus: a referencia-kamatláb meghatározásának időszaka.

m) Kamat(felár)periódus: azon időszak, amely alatt a kamat (kamatfelár) mértékét a Lízingbeadó nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni.

n) Kamatváltoztatási mutató: a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a hitelezők által nem befolyásolható, tőlük független, valamint általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám,

o) Kamatfelár: a referencia-kamatlábon felül – a hitelkamat részeként – fizetendő kamat, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész,

p) Kamatfelár-változtatási mutató: a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató.

 

10.2.1. Értelmező rendelkezések a Módosítás keretei között (2015.02.01 előtt kötött szerződésekre):

a) Értelmező rendelkezés: ahol a Módosítás hitelt említ, ott pénzügyi lízinget, ahol hitelösszeget említ, ott a Lízingbeadó által finanszírozott részt, ahol hitelezőt vagy kölcsönadót említ, ott Lízingbeadót, ahol adóst említ, ott lízingbevevőt, ahol törlesztőrészletet említ, ott lízingdíjat, ahol hitelkamatot említ, ott kamatot, ahol hitelezést, hitelnyújtást említ, ott finanszírozást kell érteni.

b) Devizaalapú szerződés: eredetileg devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett pénzügyi lízingszerződés.

c) Forintalapú szerződés: eredetileg forintban folyósított, nyilvántartott, és kizárólag forintban törleszthető pénzügyi lízingszerződés.

d) Eredeti induló kamat: az a kamat, amely a fogyasztó által igénybe vett hitelösszeg százalékában került a szerződésben éves szinten meghatározásra és az első törlesztőrészlet esedékességekor érvényes kamat volt, ha pedig a fogyasztó kamatkedvezményben részesült a szerződés előre meghatározott időszakára, akkor a kedvezményes időszak lejártát követően elsőként a szerződés részévé vált kamat.

e) Szerződéses kamat: az eredeti induló kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) vagy a 2014. július 19. napján a szerződésben alkalmazott ügyleti kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) vagy a fordulónapon alkalmazott ügyleti kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) közül az alacsonyabb kamat, kamatfelár.

 

10.3. A szerződés szerinti kamatra, a kamat egyoldalú változtatására vonatkozó rendelkezések:

10.3.1. A szerződésben meghatározott pénzügyi szolgáltatás az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 11. § (1), (2) bekezdésének rendelkezéseire is figyelemmel, referencia kamatlábhoz kötött, változó kamatozással, kamat(felár)periódusokban rögzített referencia-kamatláb periódusok szerinti kamatfelárral nyújtott pénzügyi lízing pénzügyi szolgáltatás.

10.3.2. Referencia kamatláb az egy hónapos BUBOR.

10.3.3. Kamatperiódus, kamatfelár-periódus, referencia-kamatláb periódus a 2021. január 1-ét követően kötött pénzügyi lízing szerződések esetében öt év.

10.3.4. Ha a kamatperiódus, kamatfelár-periódus kezdőnapja az év adott hónapjában hiányzik, akkor a kamatperiódus, kamatfelár-periódus kezdőnapja a hónap utolsó napja.

10.3.5. Az utolsó kamatperiódus, kamatfelár-periódus időtartama a fordulónaptól számított hátralévő futamidő szerint meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet.

10.3.6. Kamatfelár-változtatási mutató a pénzügyi lízing szerződések esetében: a Magyar Nemzeti Bank Honlapján közzétett a Lízingbeadó mindenkori Hirdetményében meghatározott kamatfelár-változtatási mutató.

10.3.7. A Kamatfelár a kamatfelár-változtatási mutatónak megfelelően, a szerződés futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal módosítható az egyes kamat(felár)periódusok lejárta után. Az új kamat(felár)periódusban alkalmazott kamatfelár mértékét a kamat(felár)periódus lejártát megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével kell megállapítani. Amennyiben a Lízingbeadó a kamatmódosítás során a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamat(felár)periódusokban a kamatfelár mértéke tekintetében az adott kedvezményt – annak erejéig – a csökkentendő kamatfelár mértékébe betudhatja. A kamatfeltételek módosulása esetén, a Lízingbeadó a kamat(felár)periódus lejártát megelőző legalább 90 nappal tájékoztatja a Fogyasztót az új kamat(felár)periódusban alkalmazott kamatfelár mértékéről, a módosulást követően fizetendő lízingdíjak várható összegéről, és ha ennek kapcsán a lízingdíjak száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. Egyebekben a kamat egyoldalúan nem módosítható.

10.3.8. Egyoldalú kamatváltoztatás a Módosítás keretei között (2015.02.01 előtt kötött szerződésekre):

10.3.8.1. A szerződés szerinti kamat a Módosítás hatályba lépésekor a szerződéses kamat.

10.3.8.2. Referencia kamatláb a Módosítás hatályba lépésekor a három hónapos BUBOR.

10.3.8.3. Fordulónap: 2015. év 02. hó 01. napja.

10.3.8.4.Kamatperiódus, kamatfelár-periódus, referencia-kamatláb periódus a Módosítás hatályba lépésekor:
Ha a fordulónaptól számított hátralévő futamidő meghaladja

a) a 16 évet, akkor öt év,
b) a 9 évet, de legfeljebb 16 év, akkor négy év,
c) a 3 évet, de legfeljebb 9 év, akkor három év.
 

10.3.8.5. A 2015. 02. 01. napját követő első új kamatperiódus, kamatfelár-periódus kezdőnapja a devizaalapú szerződés esetén 2015. május 1. és 2016. április 30., a forintalapú szerződés esetén 2015. október 1. és 2016. szeptember 30. közötti időtartamban az eredeti fogyasztói szerződésben meghatározott ügyleti év fordulónapjának hónapjával és naptári napjával megegyező hónap, nap.

10.3.8.6. Ha a kamatperiódus, kamatfelár-periódus kezdőnapja az év adott hónapjában hiányzik, akkor a kamatperiódus, kamatfelár-periódus kezdőnapja a hónap utolsó napja.
10.3.8.7. Az utolsó kamatperiódus, kamatfelár-periódus időtartama a fordulónaptól számított hátralévő futamidő szerint meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet.

10.3.8.8. Kamatfelár-változtatási mutató a Módosítás hatályba lépésekor: a Magyar Nemzeti Bank Honlapján közzétett a Lízingbeadó mindenkori Hirdetményében meghatározott kamatfelár-változtatási mutató.

10.3.8.9. A Kamatfelár a kamatfelár-változtatási mutatónak megfelelően, a szerződés futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal módosítható az egyes kamat(felár)periódusok lejárta után. Az új kamat(felár)periódusban alkalmazott kamatfelár mértékét a kamat(felár)periódus lejártát megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével kell megállapítani. Amennyiben a Lízingbeadó a kamatmódosítás során a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamat(felár)periódusokban a kamatfelár mértéke tekintetében az adott kedvezményt – annak erejéig – a csökkentendő kamatfelár mértékébe betudhatja. A kamatfeltételek módosulása esetén, a Lízingbeadó a kamat(felár)periódus lejártát megelőző legalább 90 nappal tájékoztatja a Fogyasztót az új kamat(felár)periódusban alkalmazott kamatfelár mértékéről, a módosulást követően fizetendő lízingdíjak várható összegéről, és ha ennek kapcsán a lízingdíjak száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. Egyebekben a kamat egyoldalúan nem módosítható.

 

10.4. A szerződéssel kapcsolatos költségek, fizetési kötelezettségek meghatározására, egyoldalú változtatására vonatkozó rendelkezések:

10.4.1. Az a költség, amely 2015. 02. 01. napja előtt érvényesen került a szerződésben megállapításra, a szerződés része marad. A százalékosan meghatározott, a 10.4.2. pont szerinti költségnek nem minősülő

fizetési kötelezettséget a Lízingbeadó jogosult évente egy alkalommal, április 1-jei hatállyal – első alkalommal 2016. április 1. napjával -, legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével megemelni.

10.4.2. Egyebekben a Lízingbeadó a kamaton kívül a fogyasztó terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat – annak növekedésével arányosan – a fogyasztó számára hátrányosan, amelyet a szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és a fogyasztóval való kapcsolattartás során közvetlenül a fogyasztó érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben a fogyasztóra áthárítható módon merült fel. A Lízingbeadó a költséget, annak felmerülésekor módosíthatja. A kamaton kívüli költség módosítása esetén, a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal kell a Fogyasztóval közölni a módosítás tényét, a költség új mértékét, továbbá a módosítást követően fizetendő lízingdíjak várható összegéről, és ha ennek kapcsán a lízingdíjak száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről szóló tájékoztatást.

10.4.3. A tételesen meghatározott költségek csak forintban állapíthatók meg.

10.4.4. Ha a szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a költség csökkentését teszik lehetővé, a Lízingbeadónak ezt a szerződéses kötelezettsége részeként a fogyasztó javára érvényesíteni kell.

10.5. A szerződéssel kapcsolatos díjak, jutalékok meghatározására, a díjak, jutalékok egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok:


10.5.1. Az a díj, jutalék, amely 2015. 02. 01. napja előtt érvényesen került a szerződésben megállapításra, a szerződés része marad. A tételesen meghatározott díjat, jutalékot a Lízingbeadó jogosult évente egy alkalommal, április 1-jei hatállyal – első alkalommal 2016. április 1. napjával -, legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével megemelni.

10.5.2. Egyebekben a Lízingbeadó a kamaton kívül díj fizetését – ide nem értve a szerződés alapján folyósításra kerülő, a Lízingbeadó által folyósított tőkeösszeg folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint a fogyasztó általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében a törvény szerint megállapítható díjat – a szerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. A Lízingbeadó a díjat évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. A kamaton kívüli díj módosítása esetén, a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal kell a Fogyasztóval közölni a módosítás tényét, a díj új mértékét, továbbá a módosítást követően fizetendő lízingdíjak várható összegéről, és ha ennek kapcsán a lízingdíjak száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről szóló tájékoztatást.

10.5.3. A szerződés szerint százalékos arányban meghatározott díjak és a tételesen meghatározott díjak csak forintban állapíthatók meg.

10.5.4. Ha a szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a díj csökkentését teszik lehetővé, a Lízingbeadónak ezt a szerződéses kötelezettsége részeként a fogyasztó javára érvényesíteni kell.

10.6. A szerződés szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések a Módosítás keretében (2015.02.01 előtt kötött szerződésekre):

A fogyasztó késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a Lízingbeadó által a fogyasztóval szemben felszámított késedelmi kamat legmagasabb mértéke (amennyiben a szerződés eredetileg alkalmazott rendelkezései szerint a késedelmi kamat mértéke ezt a mértéket meghaladja) a szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt összege, de nem lehet magasabb, mint a Teljes hiteldíj mutató maximális mértéke.

10.7. Vegyes rendelkezések a Módosítás keretében (2015.02.01 előtt kötött szerződésekre):

10.7.1. A jelen Módosítással összefüggésben a Lízingbeadó a fogyasztóval szemben díjat, költséget, jutalékot nem számít fel.

10.7.2. A módosítással érintett szerződés megváltozott tartalmáról a fogyasztót egyedileg tájékoztatni kell.

10.7.3. A Fővárosi Törvényszék 25.G.43.377/2014/8. szám alatti, a Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.582/2014/7. szám alatti, a Kúria Pfv.VI.21.849/2014/5. szám alatti ítéletében foglaltak alapján, a Módosítás tárgyát képező szerződések vonatkozásában a szerződésekben eredetileg szereplő referencia kamatozásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni nem lehet. A szerződésekre a Módosítás szerinti referencia-kamatozás irányadó.

10.7.4. A jelen Módosítás keretei között, a korábban a szerződés részévé vált, tételesen meghatározott költségeken és díjakon kívül a Lízingbeadó újabb költséget vagy díjat a jelen Módosítással nem állapít meg.

10.7.5. Azok a költségek és díjak, amelyek a Módosítás hatálybalépése előtt kerültek a szerződésben megállapításra, a szerződés részei maradnak, azonban egyoldalú módosításukra alkalmazni kell a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény rendelkezéseit. A fogyasztó számára hátrányosan kizárólag a szerződésben megállapított kamat, költség és díj módosítható egyoldalúan, kizárólag a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény rendelkezései szerint. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, a fogyasztó számára hátrányosan nem módosítható.

10.7.6. A tételesen meghatározott költségek és díjak tekintetében a Lízingbeadó a módosításról szóló tájékoztatással egyidejűleg, a jelen Módosítással teszi a szerződés részévé a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény előírásainak megfelelő rendelkezéseket.

10.7.7. Egyebekben (a jelen módosítással nem érintett esetekben) a szerződés egyoldalú módosításáról, annak hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal kell értesíteni a fogyasztót.

10.7.8. A jelen Módosítással külön nem szabályozott esetekben a szerződés változatlan tartalommal marad hatályban, a 2009. évi CLXII. törvény jelen módosításban külön nem szabályozott rendelkezéseivel kapcsolatban pedig a mindenkori hatályos jogszabályokat, továbbá a jelen Módosítás szerinti eltérésekkel a Lízingbeadó adott szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit és Üzletszabályzatát kell alkalmazni.

10.8. Fogyasztó általi felmondás szabályai Fogyasztóra nézve hátrányos kamatváltozás, kamatfelár-változás esetére

10.8.1. Ha a szerződésben meghatározott kamat(felár)periódus lejárta után a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az újabb kamat(felár)periódusban a Fogyasztóra hátrányosan változik, a Fogyasztó a szerződés költség- és díjmentes felmondására jogosult. A felmondást ilyen esetekben a Fogyasztónak a kamat(felár)periódus lejártát megelőző 60 nappal kell közölnie a Lízingbeadóval, és a felmondás érvényességéhez az is szükséges, hogy a Fogyasztó a fennálló tartozását legkésőbb a kamat(felár)periódus utolsó napján a Lízingbeadó részére teljesítse.

10.9. A Lízingbeadó általi felmondás esetére irányadó speciális szabályok:

10.9.1. A szerződés felmondását megelőzően a Lízingbeadó a fogyasztónak, a kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja a fogyasztó, a kezes, illetve a zálogkötelezett figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén teljesítendő további kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre. Lízingbeadó a szerződés felmondását a fogyasztónak, a kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek megküldi, ennek igazolása a Lízingbeadót terheli. Lízingbeadó az írásbeli fizetési felszólítással és tájékoztatással egyidejűleg köteles a fogyasztónak bemutatni a fogyasztó által a szerződés megkötésétől kezdődően – egyes évekre összesítve, de a fogyasztó külön kérésére havi bontásban is – teljesített törlesztő részletek, a visszafizetett tőkeösszeg, az elszámolt kamat, késedelmi kamat és egyéb költségek, továbbá a tőkésített kamat és a fennálló tartozás alakulását. Lakáscélú szerződés esetében a szerződés felmondását követő kilencvenedik nap eltelte után Lízingbeadó a fogyasztó nem teljesítése miatt a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot, költséget és díjat meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget és díjat nem számíthat fel.

 

11. Közreműködők igénybevétele, kiszervezett tevékenység

11.1. A Lízingbeadó jogosult a szolgáltatások nyújtásakor harmadik személy közreműködését igénybe venni. A Lízingbeadó az általa kiválasztott közreműködő eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály korlátozza, a Lízingbeadó felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik. A Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó utasítása alapján kiválasztott közreműködő eljárásáért a Lízingbeadó nem tartozik felelősséggel. Ha a Lízingbeadó a szolgáltatás nyújtása során külföldi társaságot vagy más közreműködőt vesz igénybe, a külföldi közreműködőért való felelősségére a nemzetközi szerződések, illetve szokványok az irányadóak.

11.2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt alábbi tevékenységeit, a vonatkzozó jogszabályi előírásokbetartása mellett az alábbi közreműködőknek kiszervezte, illetve banktitoknak minősülő adatok átadása valósul meg:

 

Iron Mountain Kft.(1093 Budapest, Czuczor u. 10.) informatikai üzemeltetési szolgáltatás 2014.05.26 Metzen Béla egyéni vállalkozó (1116 Budapest, Husáng u. 20) rendszerüzemeltetés 2019.11.05 Adertis Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft (1133 Budapest, Gogol u. 13.) informatikai üzemeltetési szolgáltatás 2019.11.05 Arthur Bergmann Jogi-, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft (1092 Budapest, Ferenc krt. 44 fszt 6) számviteli és adószakértői szolgáltatások, 2019.10.10 Pintér Mihály, 53308467(1163 Budapest Mátéháza u. 14.) belső ellenőrzési tevékenység 2019.09.30 Kiszervezést végző Tevékenység megnevezése Kiszervezés kezdete
Kiszervezést végző Iron Mountain Kft.(1093 Budapest, Czuczor u. 10.) informatikai üze-meltetési szolgál-tatás 2014.05.26 Tevékenység megnevezése Kiszervezés kezdete Metzen Béla egyéni vállalkozó (1116 Budapest, Husáng u. 20) rendszerüzemel-tetés 2019.11.05 Pintér Mihály, 53308467(1163 Budapest Mátéháza u. 14.) belső ellenőrzési tevékenység 2019.09.30 Adertis Informati-kai Fejlesztő és Szolgáltató Kft (1133 Budapest, Gogol u. 13.) informatikai üze-meltetési szolgál-tatás 2019.11.05 Arthur Bergmann Jogi-, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft (1092 Budapest, Ferenc krt. 44 fszt 6) számviteli és adó-szakértői szolgál-tatások, 2019.10.10

 

12. Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat 2021. január 13. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 2020. október 30. napjától hatályos Üzletszabályzat.

Budapest, 2021. január 13.

Arthur Bergmann Lízing Zrt.

 

HATÁLYOS SZABÁLYZAT 2021. JANUÁR 13-TÓL