Hirdetmények

KAMATOK FORINT ALAPÚ ÜGYLETEK ESETÉN

2019. november 27.


Forintosítási törvény (2014. évi LXXVII. törvény) alapján: Ügyleti kamat =  referenciakamat + eredeti induló kamatfelár, ami:

 

 1. § (1) A deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés módosulásakor forintra átváltás esetén a pénzügyi intézmény csak referencia-kamatlábhoz kötött kamatot alkalmazhat.

(2) Az alkalmazható referencia-kamatláb a három hónapos BUBOR.

(4) A kamatfelár az eredeti kamatfelár, azzal, hogy

 1. a) nem lehet kevesebb, mint 1 százalék, és
 2. ba) lakáscélú fogyasztói jelzálog kölcsönszerződés esetén a 4,5 százalékot vagy

 

Referenciakamat 3 havi BUBOR 0,25 %

 

 1. § (1) E törvény alkalmazásában:
 1. e) eredeti kamatfelár:
 2. ea) ha az eredeti induló kamat referencia-kamatlábhoz kötött, akkor a szerződés első törlesztőrészletének esedékességekor érvényes kamatfelár, vagy ha a pénzügyi intézmény a szerződés előre meghatározott időszakára kamatfelár-kedvezményt adott, akkor a kedvezményes időszak lejártát követően elsőként a szerződés részévé vált kamatfelár,
 3. h) eredetileg számítható kamat, kamatfelár: az eredeti induló kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) és a 2014. július 19. napján az adott fogyasztói kölcsönszerződésben alkalmazott ügyleti kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) közül az alacsonyabb kamat, kamatfelár.

 

 1. § (4) A kamatfelár az eredeti kamatfelár, azzal, hogy
 2. a) nem lehet kevesebb, mint 1 százalék, és
 3. ba) lakáscélú fogyasztói jelzálog kölcsönszerződés esetén a 4,5 százalékot vagy

 

 1. § (1) Az e törvény szerint módosuló fogyasztói kölcsönszerződések esetén a kamatperiódusok – referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén a kamatfelár-periódusok – időtartama, ha a fordulónaptól számított hátralévő futamidő meghaladja
 2. a) a 16 évet, akkor öt év,
 3. b) a 9 évet, de legfeljebb 16 év, akkor négy év,
 4. c) a 3 évet, de legfeljebb 9 év, akkor három év.

(2) Az e § hatálybalépését követő első új kamatperiódus, kamatfelár-periódus kezdőnapja a deviza vagy devizaalapú kölcsönszerződés esetén 2015. május 1. és 2016. április 30., forintalapú kölcsönszerződés esetén 2015. október 1. és 2016. szeptember 30. közötti időtartamban az eredeti fogyasztói kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti év fordulónapjának hónapjával és naptári napjával megegyező hónap, nap.

(3) Ha a kamatperiódus, kamatfelár-periódus kezdőnapja az év adott hónapjában hiányzik, akkor a kamatperiódus, kamatfelár-periódus kezdőnapja a hónap utolsó napja.

(4) Az utolsó kamatperiódus, kamatfelár-periódus időtartama az (1) bekezdésben meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet.

A Bank az alábbi – Magyar Nemzeti Bank által közzétett –  „ forint kamatfelár változtatási mutatót” alkalmazza:

 

Referencia-kamatozáshoz kötött forint alapú jelzáloghitelek / ingatlanlízing esetén:

H2F:

A mutató alkalmazása esetén olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális teher) lehet figyelembe venni, amely 2014. december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg.

A 2015. január 1-én vagy azt követően hatályos jogszabályban (ideértve az Európai Unió kötelező jogi aktusát is) előírt olyan fizetési kötelezettség, amelyet a pénzügyi intézmények a 2 fizetési kötelezettség alanyaként (nem a fizetési kötelezettség alanyai helyett vagy javára) teljesítenek, feltéve, hogy e fizetési kötelezettség a pénzügyi intézményt

 1. a) e jogállására vagy a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyilízing-nyújtásra való jogosultságára tekintettel,
 2. b) a hitel-, a kölcsön- vagy pénzügyilízing-szerződések megkötése vagy azok teljesítése következtében,
 3. c) a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-szerződés alapján kapott kamat, díj vagy más hozam alapulvételével, vagy
 4. d) a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-ügylethez közvetlenül kapcsolódó költség, ráfordítás alapulvételével,

de nem jogsértő magatartása jogkövetkezményeként terheli. A mutató értékét a 2015. január 1-ét követően bevezetett (jogszabályban megállapított) fizetési kötelezettség kivezetése, vagy az ezen időpontot követő emelések későbbi csökkentése mérsékeli. A mutató számítása: A mutató értéke 2015. április 1-én 0. A mutató értéke évente egyszer, minden év április 1-én (ha az előző évre vonatkozó fizetési kötelezettség megállapítására előírt határidő március 20-át követő időpont, akkor a határidő leteltének napját követő második hónap első napján) változik az alábbi képlet szerint:

KTi= NAi-1
ALLi-1

ahol:

KTi: az i. évi fizetési kötelezettség miatti kamatváltoztatási mutató bázispontban kifejezve. Adott kamatperiódusban történt fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetését/kivezetését vagy mértékének 2014. december 31-ét követő egy alkalommal történő megemelését/vagy csökkentését egyszer érvényesíthet a pénzügyi intézmény, nem pedig az összes hátralévő kamatperiódus alatt.

NAi-1: a fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetése vagy mértékének 2014. december 31-ét követő megemelése miatt a t–1. évre a pénzügyi intézmények által megfizetett összeg.

ALLi-1: a fizetési kötelezettség alapját közvetlenül befolyásoló hitelállomány t–1. évi Felügyeleti Mérleg szerinti nettó átlagállományának a nagysága, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetési kötelezettség alapját az adott hitelállományon elért kamat vagy díjbevétel képezi.

 

Díjak, jutalékok

Díj megnevezése Mértéke Esedékesség A díj számításnak alapja
Lízingbírálati díj 1,25%

Egyszeri,

a Lízingkérelem befogadásakor esedékes

Alapja: a bruttó finanszírozási összeg1, (ingatlan vételár mínusz önerő)
Lízingbírálati díj: minimum 15.000,- forint, maximuma 150.000,- forint.
Lízingbírálati díj visszlízing esetén 3,00% Egyszeri, a vételár Társaság részéről történő fizetésekor esedékes Alapja a bruttó finanszírozási összeg1, a vételár összegből kerül megfizetésre
Szerződéskötési díj

 

0%

 

Egyszeri,

a lízingszerződés megkötésekor esedékes

Alapja: a bruttó finanszírozási összeg1, (ingatlan vételár mínusz önerő)
Szerződéskötési díj visszlízing esetén 0% Egyszeri, a vételár Társaság részéről történő fizetésekor esedékes Alapja a bruttó finanszírozási összeg1, a vételár összegből kerül megfizetésre
Finanszírozási jutalék előleg 0%

Egyszeri,

a lízingszerződés megkötésekor esedékes

Alapja: a bruttó finanszírozási összeg1
Kezelési költség 0%

Egyszeri,

a lízingszerződés megkötésekor esedékes

Alapja: a bruttó finanszírozási összeg1
KEZELÉSI KÖLTSÉG 0%

Éves,

minden naptári év utolsó napján esedékes

Alapja: a bruttó finanszírozási összeg1
Szerződésmódosítási díj 1%

Egyszeri,

a lízingszerződés módosításkor esedékes

Alapja: a teljesített tőketartozás
Zárási díj 0% Egyszeri,
fizetendő a teljes tartozás visszafizetéssel együtt
A visszafizetett összeggel együtt a lízingcég számlájára fizetendő
Címváltozás átvezetése díjmentes
Névváltozás átvezetése (nem átvállalás miatt) díjmentes
Monitoring díj fizetési felszólítás 10.000 Ft

Egyszeri /alkalom,

a felszólítást követő hónap havi lízingdíjával együtt esedékes

fedezet monitoring 15.000 Ft Éves
Külön eljárási díj: (fedezetellenőrzés, birtokba-vétel/birtokba-adás) 15.000 Ft

Egyszeri /alkalom,

lebonyolításkor,

egy összegben esedékes.

[1] A bruttó finanszírozott összeg felső értékét a 361/2009. (XII. 30.) Korm. Rendelet szabályozza.
Személyes kiértesítés díja 20.000 Ft + 100 Ft/km A lízingszerződésben szereplő fizetési- vagy bármely egyéb lízingbevevői kötelezettség elmulasztása esetén a lízingbeadó részére magadott elérhetőségeken a kapcsolatfelvétel eredménytelensége miatt személyes megkeresésre kerül sor. A kilométer-díj a Lízingtárgy és a lízingcég központja közötti távolság alapján kerül kiszámításra.
Ingatlan visszaszármaztatás díja 150.000 Ft Az ügyfél a szerződés felmondását követően az ingatlant nem adja át a lízingszerződésben és az ÁSzF-ben leírtaknak megfelelően.
[1] A bruttó finanszírozott összeg felső értékét a 361/2009. (XII. 30.) Korm. Rendelet szabályozza.