Hirdetmények

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2019. november 21.


Jelen Hirdetmény csak az aktuálisan befogadott, illetve finanszírozott ingatlanlízing szerződések kondícióit tartalmazza.

A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok mértéke és esedékessége egyedileg, a lízingszerződésben kerül megállapításra. Ha a fizetési határidők (tőke és járulékok) bankszünnapra esnek – a Ptk. vonatkozó előírásainak megfelelően – a következő munkanapot kell fizetési határnapnak tekinteni.

Az Arthur Bergmann Lízing Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a kondíciók változtatásának jogát minden szerződésben fenntartja.

A lízing havidíj-számítás képletét, a kamatváltoztatásra, árfolyamváltozásra vonatkozó és egyéb rendelkezéseket a Társaság Üzletszabályzata és „Általános Szerződési Feltételei Természetes Személyek Részére Nyújtott Lakásingatlan Pénzügyi Lízing Szolgáltatáshoz” (továbbiakban: ÁSZF) elnevezésű szerződéses dokumentum tartalmazzák.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy társaságunk az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény, továbbá a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 33. § (1), (2) bekezdése alapján, az Üzletszabályzatát, valamint a fogyasztóval ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződésként létrejött pénzügyi szolgáltatási szerződésekre vonatkozó, természetes személyek részére nyújtott lakásingatlan pénzügyi lízing szolgáltatásához elnevezésű Általános Szerződési Feltételeit (alkalmazandó a 2014. március 15. előtt kötött ügyletekre, Hatályos: 2014. augusztus 14. napjától) (továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) 2015. február 01. napjától kezdődő hatállyal kiegészítette, mely módosítás (a továbbiakban: módosítás) a Hirdetmény részét képezi.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Fővárosi Törvényszék 25.G.43.377/2014/8. szám alatti, a Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.582/2014/7. szám alatti, a Kúria Pfv.VI.21.849/2014/5. szám alatti ítéletében foglaltak alapján, a módosítás tárgyát képező szerződések vonatkozásában a szerződésekben eredetileg szereplő referencia kamatozásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni nem lehet. A szerződésekre a módosítás szerinti referencia-kamatozás irányadó.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a deviza alapú szerződések az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény rendelkezései alapján forintosításra kerültek, melyről Tisztelt Ügyfeleink a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. Törvény 13. § (1) bekezdése alapján az elszámolást 2015. március 1. napja és 2015. április 30. napja között kapják meg, mely elszámolás tartalmazni fogja az árfolyamrésből és a tisztességtelennek minősített egyoldalú módosításokból származó, a törvény szerint elszámolásra kerülő tételeket is.

Forintszerződések esetében, a szerződések feltételei a módosítás szerint változnak.

Költségek:

I.1.

Az a költség, amely 2015. 02. 01. napja előtt érvényesen került a szerződésben megállapításra, a szerződés része marad. A százalékosan meghatározott, I.2. pont szerinti költségnek nem minősülő fizetési kötelezettséget a Lízingbeadó jogosult évente egy alkalommal, április 1-jei hatállyal – első alkalommal 2016. április 1. napjával -, legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével megemelni.

I.2.

Egyebekben a Lízingbeadó a kamaton kívül a fogyasztó terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat – annak növekedésével arányosan – a fogyasztó számára hátrányosan, amelyet a szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és a fogyasztóval való kapcsolattartás során közvetlenül a fogyasztó érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben a fogyasztóra áthárítható módon merült fel. A Lízingbeadó a költséget, annak felmerülésekor módosíthatja. A kamaton kívüli költség módosítása esetén, a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal kell a Fogyasztóval közölni a módosítás tényét, a költség új mértékét, továbbá a módosítást követően fizetendő lízingdíjak várható összegéről, és ha ennek kapcsán a lízingdíjak száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről szóló tájékoztatást.

I.3.

A tételesen meghatározott költségek csak forintban állapíthatók meg.

I.4.

Ha a szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a költség csökkentését teszik lehetővé, a Lízingbeadónak ezt a szerződéses kötelezettsége részeként a fogyasztó javára érvényesíteni kell.

Díjak, jutalékok

Az a díj, jutalék, amely 2015. 02. 01. napja előtt érvényesen került a szerződésben megállapításra, a szerződés része marad. A tételesen meghatározott díjat, jutalékot a Lízingbeadó jogosult évente egy alkalommal, április 1-jei hatállyal – első alkalommal 2016. április 1. napjával -, legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével megemelni.

Egyebekben a Lízingbeadó a kamaton kívül díj fizetését – ide nem értve a szerződés alapján folyósításra kerülő, a Lízingbeadó által folyósított tőkeösszeg folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint a fogyasztó általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében a törvény szerint megállapítható díjat – a  szerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. A Lízingbeadó a díjat évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. A kamaton kívüli díj módosítása esetén, a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal kell a Fogyasztóval közölni a módosítás tényét, a díj új mértékét, továbbá a módosítást követően fizetendő lízingdíjak várható összegéről, és ha ennek kapcsán a lízingdíjak száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről szóló tájékoztatást.

A szerződés szerint százalékos arányban meghatározott díjak, a tételesen meghatározott díjak csak forintban állapíthatók meg.

Ha a szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a díj csökkentését teszik lehetővé, a Lízingbeadónak ezt a szerződéses kötelezettsége részeként a fogyasztó javára érvényesíteni kell.

Kamat, késedelmi kamat

A Társaság a kamatszámításnál a naptári napok száma módszert alkalmazza 365 napos naptári évet figyelembe véve, amelyre vonatkozó részletszabályokat az Üzletszabályzat és az ÁSZF tartalmaz.

A késedelmi kamat számításánál Társaság a naptári napok száma módszert alkalmazza 365 napos naptári évet figyelembe véve az alábbi képlet alapján:

A fogyasztó késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a Lízingbeadó által a fogyasztóval szemben felszámított késedelmi kamat legmagasabb mértéke (amennyiben a szerződés eredetileg alkalmazott rendelkezései szerint a késedelmi kamat mértéke ezt a mértéket meghaladja) a szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt összege, de nem lehet magasabb, mint a Teljes hiteldíj mutató maximális mértéke.

Amennyiben a Társaság a törvény által kötelezően előírt eseteken kívül a pénzügyi lízingszerződés kamatot, díjat, jutalékot vagy költséget érintő, Ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítást kezdeményez – és ezzel az Üzletszabályzatot és/vagy, Hirdetményt és/vagy, ÁSZF-et, és/vagy a szerződések feltételeit egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezőtlenül – módosítja, úgy a módosításról a  Hpt. szerinti fogyasztónak vagy mikrovállalkozásnak minősülő Ügyfeleket – referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével – annak hatálybalépését legalább 60 nappal megelőzően az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja, továbbá az érintett Ügyfeleket a módosításról és a törlesztő részlet ebből adódó változásáról legkésőbb a módosítás hatálybalépését 60 nappal megelőzően postai úton vagy más a szerződésben meghatározott közvetlen módon (pl. elektronikus levélben, elektronikus bankon – netbank, electra – keresztül stb.) is értesíti, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az Ügyfelek számára a Társaság internetes honlapján (www.ablizing.hu)  is elérhetővé teszi a módosítást.

Azok a költségek és díjak, amelyek a módosítás hatálybalépése előtt kerültek a szerződésben megállapításra, a szerződés részei maradnak, azonban egyoldalú módosításukra alkalmazni kell a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény rendelkezéseit. A fogyasztó számára hátrányosan kizárólag a szerződésben megállapított kamat, költség és díj módosítható egyoldalúan, kizárólag a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény rendelkezései szerint. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, a fogyasztó számára hátrányosan nem módosítható.

Fogyasztó általi felmondás szabályai Fogyasztóra nézve hátrányos kamatváltozás, kamatfelár-változás esetére: Ha a szerződésben meghatározott kamat(felár)periódus lejárta után a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az újabb kamat(felár)periódusban a Fogyasztóra hátrányosan változik, a Fogyasztó a szerződés költség- és díjmentes felmondására jogosult. A felmondást ilyen esetekben a Fogyasztónak a kamat(felár)periódus lejártát megelőző 60 nappal kell közölnie a Lízingbeadóval, és a felmondás érvényességéhez az is szükséges, hogy a Fogyasztó a fennálló tartozását legkésőbb a kamat(felár)periódus utolsó napján a Lízingbeadó részére teljesítse.

A Lízingbeadó általi felmondás esetére irányadó speciális szabályok: A szerződés felmondását megelőzően a Lízingbeadó a fogyasztónak, a kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja a fogyasztó, a kezes, illetve a zálogkötelezett figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén teljesítendő további kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre. Lízingbeadó a szerződés felmondását a fogyasztónak, a kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek megküldi, ennek igazolása a Lízingbeadót terheli. Lízingbeadó az írásbeli fizetési felszólítással és tájékoztatással egyidejűleg köteles a fogyasztónak bemutatni a fogyasztó által a szerződés megkötésétől kezdődően – egyes évekre összesítve, de a fogyasztó külön kérésére havi bontásban is – teljesített törlesztő részletek, a visszafizetett tőkeösszeg, az elszámolt kamat, késedelmi kamat és egyéb költségek, továbbá a tőkésített kamat és a fennálló tartozás alakulását. Lakáscélú szerződés esetében a szerződés felmondását követő kilencvenedik nap eltelte után Lízingbeadó a fogyasztó nem teljesítése miatt a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot, költséget és díjat meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget és díjat nem számíthat fel.

Jelen 1. számú mellékletben foglalat díjak, jutalékok és kondíciók a Társaság által történő visszavonásig érvényesek.

Jelen Hirdetményben és annak mellékleteiben a lízingügyletek finanszírozási módjára vonatkozóan alkalmazott egyéb meghatározások a következők:

Jövedelem 1, Jövedelem 2 alapú finanszírozás: Olyan ügyfél finanszírozási forma, mikor a lízingcég az ügyfél igazolt jövedelmét megvizsgálja és a lízingdíj/jövedelem arányától függően megteszi a besorolást. A maximális finanszírozás összegét a 361/2009. (XII. 30.) Korm. Rendelet, valamint elsősorban a lízingtárgy értéke, másodsorban az ügyfél jövedelmi helyzete határozza meg.